• MODA YAPI

logo

Yalvaç Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Yalvaç Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını 5 Ocak Salı akşamı gerçekleştirdi.

Yalvaç Belediye Meclisi toplantı salonunda 5 Ocak Salı akşamı 18.30’da başlayan toplantıya tüm üyeler katıldı.

Toplantıda ilk olarak, 2020 yılı Aralık ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemde ikinci olarak Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması vardı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı Denetim Komisyonuna Murat ORUÇ, Mehmet KOCA ve Gençer KONDAL seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi görüşüldü. Görüşmelerin ardından 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına 2021 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi ile 39.maddenin b) fıkrasındaki gösterge rakamına 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K-Cetveli IV.Diğer Ödemeler başlığı altında yer alan 12.fıkrasında belirtilen 2280 gösterge rakamının ilave edilmesi sonucu, 2021 yılında belirlenen/belirlenecek Memur maaş gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarlar gereğince; Meclis başkan ve üyelerine 2021 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’üne  isabet eden tam oran üzerinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Beşinci maddede, Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşüldü ve belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2021 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 26×5.29= 137.54adam/ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Belediyede Çalışan Sözleşmeli Personelin 2021 yılı ücret tespiti konusu görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen, Tam Zamanlı Kameraman, Tam Zamanlı İnşaat Mühendisi, Tam Zamanlı Çevre Mühendisi, Tam Zamanlı Ziraat Mühendisi, Tam Zamanlı Mimar, Tam Zamanlı İnşaat Teknikeri, Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikerleri, Tam Zamanlı Elektronik Teknikeri ve Kısmi Zamanlı Avukatın net ücretlerinin;

Tam Zamanlı Kameraman:  2890. 00 TL/Ay,

Tam Zamanlı İnşaat Mühendisi: 2890.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Çevre Mühendisi: 2560.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Ziraat Mühendisi: 2560.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Mimar: 2520.00TL /Ay,

Tam Zamanlı İnşaat Teknikeri: 2720.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikeri: 2720.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikeri: 2560.00TL/Ay,

Tam Zamanlı Elektronik Teknikeri: 2720.00TL/Ay,

Kısmi Zamanlı Avukat: 1600.00TL /Ay,

Ücrete kadar Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılmasına, Sözleşmeli Personelin devlet memurlarına gelen zamlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ekindeki ek ödeme oranlarından faydalandırılmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesinde, Belediye Meclisi’nin 2021 yılı için 1 (bir) aylık tatil zamanının belirlenmesi görüşüldü ve 2021 yılı içinde Belediye Meclisinin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretleri görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetveli kısmında yer alan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücret bölümünün ilgili paragrafla izah edildiği şekli ile Belediyemizin dahil olduğu (10.001’den 50.000’e kadar olanlar) grup için öngörülen en üst limitten Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) maktuen en fazla 344,00 – TL brüt mesai ücreti ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Dokuzuncu maddede, Turgut Özal Bulvarı ve Çevre Yolunun kesiştiği 1109 adanın güneyindeki parkta OSB’nin enerji ihtiyacını karşılamak için, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo yeri ayrılan alanın imar planı tadilatının hazırlanması görüşüldü ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının hazırlatılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Onuncu maddede, Görgü Bayram Mahallesi ada 372 parsel 15’in cinsi mezarlık olup, kısmen konut alanına rastladığından konut alanına giren kısmın “Ağaçlandırılacak Alan” olarak imar planı tadilatının hazırlatılması hususu görüşülerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlatılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

On birinci maddede, 774 ada, 39 parsel mülkiyet sahibi tarafından talep edilen imar planı değişikliği görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, özel öğrenci yurdu yapımına yönelik, ayrık nizam 3 katlı, TAKS/KAKS=0,30/0,90 olan Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulması, hazırlatılması ve Belediyeye sunulmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 2 Şubat 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.