• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

10 Ocak 2020

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Yalvaç Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi toplantı salonunda saat 19.00’da Halil Hilmi Tütüncü’nün başkanlığında başlayan Ocak ayı olağan meclis toplantısına mazeret bildirerek katılmayan Abdülkadir Kurucu dışında tüm üyeler katıldı. Toplantıyı Ak Parti Yalvaç ilçe yönetim kurulu üyeleri de izledi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak 3 Aralık 2019 tarihinde yapılan son meclis toplantısı tutanakları ile kararları okundu ve mevcudun oybirliği  ile kabul edildi.

Denetim Komisyonu seçimi…

Gündemin ikinci maddesi ise 5393 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince 2020 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesiydi. Denetim Komisyonu’na üye seçimi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 2020 yılı Denetim Komisyonuna Serkan Ayvallı, Yavuz Saim Öztaş ve Hasan Ellidirhem seçildi.

Bu maddenin ardından Denetim Komisyonu’nda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına 2020 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantıları, komisyon toplantıları huzur hakları…

Daha sonra Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne, meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi ile 39.maddenin b) fıkrasındaki gösterge rakamına 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K-Cetveli IV. Diğer Ödemeler başlığı altında yer alan 12.fıkrasında belirtilen 2280 gösterge rakamının ilave edilmesi sonucu, 2020 yılında belirlenecek Memur maaş gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarlar gereğince; Meclis başkan ve üyelerine 2020 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’üne isabet eden tam oran üzerinden ödenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Mevsimlik işçi çalıştırılması…

Gündemin 5. maddesinde “Geçici İşçi Çalıştırılması” konusu görüşülüp karara bağlandı. Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun yüzde 20’si oranında, 2020 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda mevsimlik işçi çalıştırılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Sözleşmeli Personel Ücret Tesbiti

Belediyede çalışan sözleşmeli personelin 2020 yılı ücret tespiti gündemin 6. Maddesinde ele alındı. Yalvaç Belediyesi’nde 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen personelin “5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir” hükmü gereğince oybirliği ile kabul edildi.

Başka Kadrolarda Çalışanlara Ödenecek Ücret…

Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri ile Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerinde başka kadrolarda bulunup burada fiilen çalışanlara da fazla mesai ücreti ödenmesi hususu gündemin 7. Maddesi olarak ele alındı. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetveli kısmında yer alan “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücret” bölümünün ilgili paragrafla izah edildiği şekli ile Belediyemizin dahil olduğu (10.001’den 50.000’e kadar olanlar) grup için öngörülen en üst limitten Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) maktuen en fazla 323,50 – TL brüt mesai ücreti ödenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

SDS Tazminatı konusunda başkana yetki

Gündemin 8. Maddesinde Belediyede görev yapan Memur ve Sözleşmeli personele Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) yapılması ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesinin konusu görüşüldü. Belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) tazminatı ödeme yapılmasına ve yetkili sendika ile görüşmeler yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

2020’de Meclis Tatili…

Belediye Meclisinin 2020 yılı için bir aylık tatil zamanının belirlenmesi hususunda yapılan görüşmeler sonunda Belediye Meclisinin 2020 yılı içinde tatil yapmaması kararlaştırıldı ve bu karar mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Kadın Girişimcilere İşyeri Tahsisi…

Gündemin 10. Maddesinde bulunan Mülkiyeti Belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi Medeniyet Caddesi Turgut Özal Parkı içerisinde bulunan işyerlerinin Yalvaç’lı kadın girişimcilere tahsis edilmesi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda, mülkiyeti Belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi Medeniyet Caddesi Turgut Özal Parkı içerisinde bulunan 4 adet işyeri ve 1 adet büfenin S.S. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 1 yıllığına ayrı ayrı bedelsiz tahsis edilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

Koruma Alanları…

İlçemizdeki koruma alanlarında bulunan tadilatlarla ilgili konunun görüşülmesi sonucunda “Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onanan Yalvaç Koruma Alanları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftalarında sehven yapılan ve düzeltilen koruma alanındaki yapı yaklaşma mesafelerinin düzeltilmiş olarak paftaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uip-3966,49 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”nin,3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2020’de FESTİVAL…

2020 yılında Festival yapılıp yapılmaması konusunda yapılan görüşmeler sonunda mevcudun oy çokluğu ile 2020 yılında da festival yapılmasına karar verildi. Festivalin tarihinin önümüzdeki toplantılarda belirleneceği belirtilirken Ocak ayı meclis toplantısının son gündem maddesine göre Şubat ayı meclis toplantısının 4 Şubat Salı akşamı saat 19.00’da yapılmasına karar verildi.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.