• MODA YAPI

logo

Prof.Dr. Nuri Köstüklü’nün kitabının 5. baskısı çıktı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Nuri Köstüklü’nün Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları-I adlı kitabının genişletilmiş 5. baskısı yayımlandı. Hemşehrimiz Köstüklü’nün bu önemli kitabı, Çizgi Kitabevi tarafından yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğu, kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler, tabiî olarak Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yeni nesle verilmesi gereken tarih eğitimi alanı olarak yerini almış bulunmaktadır. Bu yüzden, gerek ilk ve ortaöğretim,  gerekse Yüksek Öğretim’de “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” veya “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” disiplinleri zaman içerisinde gittikçe gelişti. Ama şu da bir gerçek idi ki, bu gelişmeler yalnızca “Nutuk”taki olayların akışı ile sınırlı kaldı. Belki bir-iki çalışma hariç İnkılap Tarihi hakkında yapılan yayınlar ve özellikle ders kitapları, kronoloji, konu akışı ve yorum bakımından “Nutuk” ekseninde hepsi birbirinin şu veya bu şekilde tekrarından öteye gidemedi.

Halbuki, sözkonusu tarih diliminin fevkalâde spesifik, ciddî araştırmalara ihtiyacı bulunmaktadır. Yani, bir taraftan “şark meselesi”ne karşı Anadolu’da bir millet olarak var olma mücadelesinin verildiği Balkan savaşlarından Milli Mücadele’ye kadar 10 yıllık savaş dönemiyle; bir taraftan da Cumhuriyet’in doğuş sancılarının yaşandığı siyasi gelişmelerle alâkalı olarak, özellikle ATASE Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri ve diğer kurum arşivleri ile, dönemin basını ve o dönemi yaşayanların hatıralarında Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihimize ışık tutacak, bilgi, belge ve olaylar bizi beklemektedir. İdeolojiden sıyrılmış bir şekilde, tarih bilimi metodolojisi çerçevesinde yapılacak yeni araştırma ve yayınlarla, şüphesiz yakın tarihimizi daha berrak, daha net görebilme imkânına sahip olacağız.

Bu düşüncelerden hareketle, bu çalışmada, Prof. Dr. Nuri Köstüklü’nün son 30 yıldaki araştırmalarından Atatürk ve T.C. Tarihi ile ilgili ve tamamına yakını orijinal ve araştırma ürünü olan bildirileri veya yayınlanmış ve yayınlanmamış makalelerinden bazıları bir araya getirilmiş bulunmaktadır. Yakın Türk tarihine değişik açılardan ışık tutabilecek müstakil araştırmalardan oluşan bu çalışmalar, genellikle Milli Mücadele, bu mücadelede şimdiye kadar bilinmeyen mahalli bazı gelişmeler, İstiklal Savaşının henüz fark edilmeyen kaynakları, Türk dış politikasıyla ilgili yeni bazı tespitler ve Atatürk konularında toplanmaktadır.

Uluslararası yayınevi Çizgi  Kitabevi (www.cizgikitabevi.com)  tarafından genişletilmiş 5. baskısı (Kasım 2021) yapılan  kitabın GİRİŞ kısmında; Birinci Dünya Savaşı’na giden yolda Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girişi meselesi, cepheler ve Mondros’tan Mudanya’ya kadar Milli Mücadele tarihinin önemli gelişmeleri analitik olarak değerlendirildikten sonra, I. Bölüm’de ve II. Bölüm’de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin pek çok bilinmeyen meselelerine ışık tutan aşağıdaki orijinal çalışmalar bulunmaktadır.

 Kitabın içeriğinde şu bölümler bulunuyor:

BİRİNCİ BÖLÜM: MİLLİ MÜCADELE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI

  • Balkan Savaşlarından Millî Mücadele’ye Şehitler Üzerine Yapılacak Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler
  • Dünya Savaşında Rusya’nın Ukrayna ve Diğer Bölgelerindeki Türk Savaş Esirlerine Dair Bazı Tespitler
  • Milli Mücadele’nin Pek Bilinmeyen Bir Kaynağı; Ahz-ı Asker Kalem Riyasetleri: Şifre- i Mevrude Defterleri

4- Batı Anadolu’da Yunan İşgal Metodu Üzerine Analitik Bir Yaklaşım

5- I. İnönü Muharebesi ve Siyasi Sonuçları Üzerine Bazı Düşünceler

6- İkinci İnönü Zaferi’nin Anadolu’daki Yankıları

7-  Batı Cephesi Mıntıkasında Millî Mücadele Karşıtı Ermeni- Rum Faaliyetleri

8- 1920’li Yılların Başlarında Kırım ve Kazan Türkleri’nin Yaşadığı Açlık Felâketi ve

Türkiye’nin Yardımları

9- Milli Mücadele’de Türk Çocukları ve Bir Destan

10- Kazım Karabekir’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri

11-Kıbrıs Türklerinin Milli Mücadele’ye Katkıları

12-Türk Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Türk-İtalyan İlişkilerine Dair  Bazı

Tesbitler

13-  Atatürk Dönemi Türkiye- Bulgaristan İlişkilerine Dair Bazı Tespitler (1919-  1938)

14- Atatürk ve Kral  III. Boris’in Dostlukları ve Bu Çerçevede Şekillenen  Türkiye-

Bulgaristan İlişkilerine Bir Bakış

15- TMT Öncesi Kıbrıs Türkleri’nin Durumuna Dair Türkiye’nin Kıbrıs Konsolosluğunca

Hazırlanan Bir Rapor ve Düşündürdükleri

16- Kıbrıs Rum Kesimi Tarih ders Kitaplarında “Türk” ve “Türkiye” İmajı

      17- Türk Elçilik Raporlarına Göre  Atatürk Dönemi Arnavutluk –Türkiye İlişkilerine Dair

Bazı Tespitler

18- Milli Mücadele Sırasında Türk- Rus İlişkilerine Dair Ankara Hükümetinin Bir

Mütalaası

19- Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Çekoslovakya İlişkileri ve Türkiye’de Görev Yapan

Çekoslovakyalı Uzmanlar ile ilgili Bazı Tespitler (1923- 1970)

20- Millî Mücadele’de Şehid Olan Sivaslılar

21-  Milli Mücadele’de Akşehir

22- Milli Mücadelede Yalvaç ve Şehit Olan Yalvaçlılar

23- Milli Mücadele’de Keçiborlu

24- Milli Mücadele  Şehitlikleri

 

İKİNCİ BÖLÜM: ATATÜRK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

  • Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi

2-  Büyük Nutuk’ta Atatürk’ün ‘Kuvâ-yı Milliye’ye Bakışı

  • Bir Milli Kimlik Konusu Olarak Atatürk’ün Türk Tarihi ve Öğretimine Dair Görüş ve Uygulamaları
  • Atatürk Misak-ı Milli ve Türkiye Dışındaki Türkler
  • Atatürk, Cumhuriyet ve Milli Kimlik
  • Atatürk’ün Türk Millî Eğitiminden Bekledikleri

7-  Atatürk ve Tarım

8-  Atatürk ve Mevlana

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.