• MODA YAPI

logo

15 Haziran 2022

Belediye Meclisi’nin Haziran ayı kararları açıklandı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin 7 Haziran 2022 tarihinde yapılan toplantısına ilişkin kararlar açıklandı.

Üyelere iki maddeyle toplanacağı bildirilen toplantıya sonradan verilen tekliflerle üç madde eklendiği öğrenildi.

Gündemin ilk maddesinde Yalvaç Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli toplantı tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN TADİLATLARINA %434 ZAM

Toplantının ikinci gündem maddesinde, 2022 Mali yılı gelir tarifesindeki “37/ı “ maddesinde belirlenen 750,00-TL’lik ücretin yeniden belirlenmesi hususunun görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 2022 Mali Yılı gelir tarifesi “37/ı “ maddesindeki; “İlçemiz İmar planı içerisindeki ruhsatlandırılmış olan tüm yapıların proje tipi ve içeriği fark etmeksizin (mimari, statik, yapı aplikasyon, jeoloji, jeofizik, sıhhi tesisat, elektrik vb) herhangi bir tadilat, revizyon ve talepleri sonucu projenin teknik olarak onayı halinde alınması gerek ücretin” meclis karar tarihinden geçerli olmak üzere (dörtbin) 4.000,00-TL olarak yeniden belirlenmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ İZİN TALEPLERİNE ZAM

Üçüncü maddede, Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulması düşünülen yapılar için verilecek güç tarifesine dayalı izin belgesi harç miktarlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulması düşünülen yapının tamamına ya da izne konu blok için yapı kullanma izin belgesi alınmış veya güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri kurulması düşünülen ve mülkiyet tapu kaydı bulunan yapı kayıt belgesi alınmış (sonradan yapı kayıt belgelerinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda alınan ücretlerin geri iade edilmemek üzere)  mevcut yapılar için gerekli izin yazıları/belgelerinin aşağıda belirtilen harç miktarlarının ilgili kurumdan alınan çağrı mektubundaki kurulu güç dikkate alınarak verilecek izin belgesi güç tarifesi harç miktarlarının;

Kurulu Güç Miktarı 0-4,99 KW arası izin talepleri 320,00-TL,

Kurulu Güç Miktarı 5-9,99 KW arası izin talepleri 400,00-TL,

Kurulu Güç Miktarı 10 KW ve üzeri izin talepleri KW*65,00-TL olarak tahsil edilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

İLLER BANKASINDAN 4.366.000 TL KREDİ KULLANILACAK

Gündemin dördüncü maddesinde ise İçmesuyu İletim Hattı ve Debimetre Odası yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması konusu görüşüldü.

İçmesuyu İletim Hattı ve Debimetre Odası Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 4.366.000.-(dörtmilyonüçyüzaltmışaltıbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantının son gündem maddesinde, 2022 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının 7 Temmuz 2022 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.