• İYİ Parti Yalvaç Mustafa Kodal
  • MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

Belediye Meclisi Ocak ayı kararları açıklandı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Ocak ayı kararları açıklandı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda ilk olarak 2022 yılı Aralık ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, 2023 yılı Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. ve komisyon üyeliklerine Fahrettin KEKLİKOĞLU, Yavuz Saim ÖZTAŞ ve Fatime YÜKSEL KULAK seçildi.

Üçüncü maddede, Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarı belirlendi. Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına 2023 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücreti tespit edildi. Görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi ile 39.maddenin b) fıkrasındaki gösterge rakamına 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K-Cetveli IV.Diğer Ödemeler başlığı altında yer alan 11.fıkrasında belirtilen 2280 gösterge rakamının ilave edilmesi sonucu, 2023 yılında belirlenen/belirlenecek Memur maaş gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarlar gereğince; Meclis başkan ve üyelerine 2023 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’üne isabet eden tam oran üzerinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşülüp karara bağlandı. Görüşmeler sonucunda, belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2023 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 26×5.29=137.54adam/ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, belediyede çalışan sözleşmeli personelin 2023 yılı ücretleri görüşüldü. Görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen,

Tam Zamanlı Kameraman, Tam Zamanlı Çevre Mühendisi, Tam Zamanlı Ziraat Mühendisi, Tam Zamanlı İnşaat Teknikeri, Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikerleri, Tam Zamanlı Elektronik Teknikeri, Tam Zamanlı Elektrik Teknikeri, Tam Zamanlı Elektrik Teknisyenleri, Tam Zamanlı Harita Teknisyeni, Tam Zamanlı Tesisat Teknisyeni Kısmi Zamanlı Mimar ve Kısmi Zamanlı Avukatın net ücretlerinin;

Tam Zamanlı Kameraman 9179,00TL/Ay Tam Zamanlı
Çevre Mühendisi 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Ziraat Mühendisi 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
İnşaat Teknikeri 9179,00TL/Ay Tam Zamanlı
Bilgisayar Teknikeri 9179,00TL/Ay Tam Zamanlı
Bilgisayar Teknikeri 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Elektronik Teknikeri 9179,00TL/Ay Tam Zamanlı
Elektrik Teknikeri 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Elektrik Teknisyeni 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Elektrik Teknisyeni 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Harita Teknisyeni 8734,00TL/Ay Tam Zamanlı
Tesisat Teknisyeni 8734,00TL/Ay
Kısmi Zamanlı Avukat 5565,00TL/Ay
Kısmi Zamanlı Mimar 2912,00TL/Ay Ücrete kadar Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılmalarına, Sözleşmeli Personelin devlet memurlarına gelen zamlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ekindeki ek ödeme oranlarından faydalandırılmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesinde Yalvaç Belediye Meclisi’nin 2023 yılı için bir aylık tatil zamanının belirlenmesi hususu görüşüldü ve 2023 yılı içinde Belediye Meclisi’nin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretleri görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Yalvaç Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) personele maktuen en fazla 765,00 – TL brüt mesai ücreti ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, 2023 yılında Festival yapılması konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 2023 yılı içerisinde “Pisidia Antiokheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’ yapılmasına ve yapılacak festival etkinliği için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Onuncu maddede, Tapu Müdürlüğünde yapılacak belediyeye ilişkin taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek, Belediye Başkanına yetki verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının on birinci gündem maddesinde, Eski Mahalle 163/5 parselde bulunan ruhsatlı binanın yolda kalmasından dolayı Ada kenarının düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatının onanması hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, imar plan tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin on ikinci maddesinde Saray Mahallesi 1099, 1192 ve 79 Adaların, ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı tadilatının onanması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

On üçüncü maddede, Sofular Mahallesi 311/13’de bulunan sosyal tesis alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin imar planı tadilatı görüşüldü. İmar planı tadilatı konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

On dördüncü maddede, Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Yalvaç Halk Eğitim Merkezi Binasının, beton dayanımının düşük olması nedeniyle yıkım kararı alınması nedeniyle, mülkiyeti belediyeye ait Çarşı Mah. Cumhuriyet Mah. No:5 Kat:3 adresinde bulunan hizmet binasını kullanma talebi; yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, abonelik, aidat ve benzeri giderlerinin Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanması şartı ile meclis karar tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bedelsiz tahsisi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

On beşinci maddede, Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Halk Eğitim Merkezi kursları için Rampalı Çarşı’dan yer tahsisi talebi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Rampalı Çarşı 5.katındaki 148-149-150-154-155-156-157-158-159-160-161-162 nolu iş yerlerinin her bir işyeri için ayrı ayrı yıllık 1.000,00 TL kira bedeli karşılığında, yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, abonelik, aidat ve benzeri giderlerinin Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanması şartı ile meclis karar tarihinden itibaren 1 yıl süre ile tahsisi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının on altıncı maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait Pazar Aşağı Mahallesi 338 Ada, 10 Parsel’de bulunan “Otel Antiocheia” adlı taşınmazın kira süresinin tespiti ele alındı. Görüşmeler sonucunda, Otel Antiokheia binasının tekrar aktif hale getirilebilmesi ve yine otel olarak işletilmek üzere yapılacak işlemlerin görüşülmesi hususunun belediyenin ilgili müdürlüklerince yeniden çalışılarak bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17, 18 ve 19. maddelerde, 11, 12 ve 13. maddelerin İmar Komisyonu’na sevk edilmesi üzerine gelen raporlar görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, imar değişiklikleri komisyon raporu doğrultusunda oy birliğince onaylandı.

Toplantının son gündem maddesinde, 2023 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 7 Şubat 2023 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.