• MHP Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Kadir MİNNET

logo

22 Mayıs 2021

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı kararları

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi ve alınan kararların detayları açıklandı.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda pazartesi günü saat 16.00’da başlayan toplantıda ilk olarak 2021 yılı Nisan ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinde ki Müteşebbis Heyette görev yapmak üzere önceden seçilen 5 asil 5 yedek üyeye 1 asil 1 yedek üye daha seçilmesi işlemi gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda, Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine, Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih 29 karar no ile Yalvaç OSB Müteşebbis heyeti için seçilen 5 asil (1- Halil Hilmi Tütüncü, 2- Fevzi Yüncü, 3- Mehmet KOCA, 4- Gökhan Köstüklü, 5- Ahmet Murtaza Aksu)  ve 5 yedek (1-Turgut Mutaf, 2- Serkan Ayvallı, 3- Fahrettin Keklikoğlu, 4- Yavuz Saim Öztaş, 5- Murat Oruç)  görevine devam ederek 6. Asil Üye olarak Nafiz Akgün ve 6. Yedek Üye olarak İsmail Bakı’nın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, kullanmakta olan Yalvaç Belediyesi amblemini oluşturan simgelerin anlamlarının görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Yalvaç Belediyesi logosu dikdörtgen şekilden oluştuğu, logonun üst ortasında bulunan ve kentin adını içeren “YALVAÇ” yazısı yeşil renk olmasıyla kentin yeşil kimliğini simgeler, kentte yeşile ve doğaya verilen önemi gösterdiği, Yalvaç yazısının altında bulunan ve logonun görsel ana unsurlarından birini oluşturan su kemerleri, kentte hemen her iş yerinin tabelasında simge olarak kullanılan ve kentin tarihinde önemli yeri olan Pisidia Antiokheia antik kentine su getiren su kemerlerini simgelediği, kentin tarihi özelliğini vurguladığı, kemerin altında ve logonun tam ortasında sarı renkle ışık saçarak yeni doğan güneş simgesi, medeniyetin doğuşunu simgelediği, sarı renkli güneşin iç ortasında yer alan çınar yaprağı, kentin önemli yerlerinden biri olan ve 1176 yılında yapılan Miryakefalon Zaferinden sonra Türklerin Yalvaç’a gelip yerleştiğindeki merkez olan, tüm Yalvaçlıların altında toplanıp sohbet ettikleri sekiz asırlık çınar ağacını simgelediği, kentin Selçuklu özelliğini vurguladığı, logonun alt bölümünde bulunan ve üstteki YALVAÇ yazısıyla bütün şekilde YALVAÇ BELEDİYESİ olarak okunan “BELEDİYESİ” yazısının üzerinde açık halde bulunan kitap bilgi ve medeniyeti simgelediği, en alt bölümde bulunan “1864” yılı ise Yalvaç Belediyesi’nin ilk kuruluş tarihini simgelediği hususları göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81.maddeleri gereği Yalvaç Belediyesi logosu olarak kullanılmasının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, 2020 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 2020 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Grafik Gösterimi Tablosu, Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu (01.01.2020 / 31.12.2020 Tarihleri Arası), 2020 Mali Yılı Yalvaç Belediyesi 01.01.2020 – 31.12.2020 Tarihleri Arası Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2020 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, belirlenen alanda revizyon çalışması için İmar Komisyonu raporunun görüşülerek, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesince onanması görüşüldü.

Yalvaç İlçesi, 411 412 413 552 553 554 570 601 602 603 604 746 755 772 773 774 856 857 859 860 861 864 877 878 879 1081 adaların bulunduğu alanda; imar planı içerisinde kalan, revizyon sınırı ile belirlenen alan içindeki bölgede, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım Revizyon imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı hazırlatılması, ilgili kurumlara görüş sorulması ve ilgili kurumlardan görüş geldikten sonra İmar Komisyonuna sevk edilmesi sonrasında alınan 29.04.2021 tarihli İmar Komisyonu Raporunda;

“ Mülkiyeti belediyemize ait 411 ve 412 adalarda yani eski itfaiye binası, kademe binası, eski hayvan pazarı, soğuk hava deposu ve kuzey doğusundaki binanın kapsadığı alanda, toplu konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, imar planı içerisinde belirlenen alanda REVİZYON çalışması için yapılacak değişiklikler:

1- Mevcut imar planında; 411 ve 412 adalarda; kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen Ticaret Alanı(E= l,20, H=16,50), kısmen park ve yoldur. Mekansal Yapım ve ilgili yönetmeliklere uyularak, revizyon imar planında 411 ve 412 adalarda, kısmen E=2,20, H=6 kat olarak konut alanı ve kısmen E=2,20,H=6 kat olarak Ticaret Alanı, kısmen park ve yoldur.

2- Mülkiyeti belediyemize ait, ada 857, parsel 3’de, Erbakan Fabrikası olarak tanınan alan, mevcut imar planında E=1,20,H=7,50 Ticari Alanken, revizyon imar planında E=l,20, H=12, 50 Ticari Alan olarak değiştirilmesi.

3- Mevcut imar planında, Pelitaltı olarak bilinen, ada 553, parsel 18’in batısında bulunan Park Alanının, revizyon imar planında Sağlık Tesis Alanı (E=0,60,H=13,50) olarak değiştirilmesi ve bu alanda DSİ’den gelen görüş doğrultusunda kanalın mevcut haliyle muhafaza edilmiştir.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait, mevcutta hayvan pazarı olarak kullanılan, ada 554, parsel 2’nin bulunduğu imar adası, mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı (E=0,60,H=13, 50) iken, revizyon imar planında (A-4) ayrık nizam yapı adası olarak değiştirilmesi.

5- Akdeniz Elk. Gelen kurum görüşü doğrultusunda 5 adet trafo yeri belirlenmiştir.

Hazırlanan plan revizyonunda kurum görüşleri sorulmuş ve incelenmiştir.  Gelen kurum görüşleri neticesinde 3194 sayılı imar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya ve kamu yararına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Revizyon imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı değişikliği hususu komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” görüşüne varıldığından, ilgili komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Altıncı maddede, ilçemizde trafik ve otopark sorunlarını gidermek amacıyla belirlenen cadde, sokak ve alanlarda otopark uygulaması yapılacak yerlerin imar planına işlenmesi ve 950 Ada’nın güneyinde ki 5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılması konuları görüşüldü.

Görüşmelerde, kent merkezinin belirli bölgelerinde araç yoğunluğu nedeniyle ciddi bir otopark sorunu ve trafik karmaşası yaşanmakta olduğu vurgulanarak, belediyenin otopark sorununu çözmek için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yolüstü otopark uygulaması yapılacak yerlerin imar planına işlenmesi ve 950 adanın güneyindeki 5 metrelik yolun 7 m’ye çıkarılması, 950 adanın güneyindeki park alanının ve 895 adanın güneyindeki çocuk bahçesi alanının otopark alanı olarak değiştirilmesi öngörüldüğünden, Yalvaç İlçesi Çarşı merkezinde araç yoğunluğunun azaltılarak araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması amacıyla Yalvaç Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 tarih ve 62 nolu kararı ile belirlenmiş olan cadde ve sokakların ücretli park yeri yapılmasına karar verildiği ve bununla ilgili 1/1000 ölçekli imar planını ile birlikte, 08/09/2020 tarih ve 29968055-210.07.99-E.2076 sayı ile Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne konunun İlçe Trafik Komisyonunda görüşülmesi için belediyemiz yazı yazmış olup; Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü 22/10/2020 tarih ve 84971732.74078. (64034)/25 sayı ile verdiği cevap yazısında konunun İlçe Trafik Komisyonu görev ve yetkileri kapsamında olmadığından, ilgili konunun Belediye Başkanlığı tarafından belirleneceği ve istenilen talebin Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınması yönünde görüş bildirmiş ve konu ile yeni taslak çalışma 28/04/2021 tarih ve E-58169643-115.99-1094 sayı ile İlçe Trafik Komisyonunda görüşülmek üzere tekrar Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş olup, bahsi geçen konularla ilgili; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hazırlatılması ve imar komisyonuna sevkine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

PANDEMİDEN ETKİLENEN ESNAFIN KİRA BORÇLARI ve MADDİ KAYIPLARIYLA İLGİLİ KOMİSYON ÇALIŞMA YAPACAK

Gündemin yedinci maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlardaki kiracıların COVİD 19 nedeniyle işyerlerini hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıplar hakkında komisyon kurulması görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıplar nedeniyle kiralarının tahakkuk ve ödemeleriyle ilgili çalışma yapmak üzere Fahrettin KEKLİKOĞLU, Mehmet KOCA, Mustafa Mesut KOYUTÜRK’ten oluşan komisyon kurulamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Oluşturulan komisyonun, maddi kayıpları tespit ederek, esnafa yönelik nasıl bir destek uygulaması yapılacağı ile ilgili olarak öneri raporu vereceği öğrenildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, Görgübayram mahallesi, 414 ada, 16 parselde bulunan Gelendost Sulama Birliği adına kayıtlı taşınmazın satışının yapılması durumunda belediye adına satın alınmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 5393 Sayılı Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendine istinaden belediye adına satın alınmak üzere Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 8 Haziran 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.