• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

08 Şubat 2020

Meclis Şubat ayı toplantısı yapıldı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı, 4 Şubat 2020 Salı günü akşamı gerçekleştirildi.

MHP’li üye Abdülkadir Kurucu dışında tüm üyelerin katılımıyla toplanan belediye meclisinin Şubat ayı gündemi genellikle imar alanındaki maddelerden oluştu.

Meclis toplantısının en önemli gündem maddeleri ise, hastanemize yapılacak ek bina için gerekli bir arsanın hayırsever tarafından şartlı bağışının kabulü ile 2020’de tüm kamu kurumlarının doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirme zorunluluğu oldu.

Meclis toplantısının ilk maddesinde, bir önceki toplantı tutanakları okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci maddede, tapunun Abacılar Mahallesi 280 Ada, 4 Parsel’de tarla vasfındaki taşınmaz ile Pazar Yukarı Mahallesi 11 Ada, 76 Parsel’de bulunan 5 nolu bağımsız bölümün trampa yapılması görüşüldü. Pazar Yukarı mahallesi pafta 30L-2d, ada 11, parsel 76’da kayıtlı taşınmazın Kıymet Takdiri Komisyonunca piyasa koşulları dikkate alındığında taşınmazın bulunduğu mevki sosyal donatılara olan yakınlığı gibi sebepler göz önünde bulundurularak 220.000 TL ederinde olacağı kanaatinde bulunulduğu, 2020 yılı yeniden değerlendirme oranları (%22,58) dikkate alındığında 11 ada 76 parseldeki 5 nolu bağımsız bölümün 220.000 TL*%22,58=269.676,00 TL değerinde olabileceği tahmin edildiğinden, Yalvaç İlçesi Abacılar mahallesi 280 ada 4 parselde bulunan 2602.04 m2’lik İmar Planında park ve yol olarak görünen taşınmaz, Komisyonca yapılan değerlendirmede piyasa koşulları, bulunduğu mevki ve sosyal donatılara olan yakınlığı gibi sebepler göz önüne  alındığında 100.00 TL/m2’den*2602.04 m2=260.204,00 TL ederinde olacağı kanaatinde bulunulduğundan trampa yapılacak iki taşınmaz arasında değer bakımından 9.472,00 TL fark olduğundan trampa yapım esnasında  Necmeddin ÖCAL, Hatice ALTIPARMAK, Yaşar TOKGÖZ ve Sebahat AKKAŞ’tan hisseleri oranında bu fiyat farkının belediyemize ödenerek tapu devir işlemlerinin yapılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Üçüncü maddede, hayırsever Türkan KİTAPÇI’nın adına kayıtlı taşınmazın belediyeye şartlı hibesi görüşüldü. Yalvaç İmar Planında Sağlık Tesis Alanı olarak görünen Yalvaç ilçesi Müderris mahallesi ada 262 parsel 1’de 3577.00 m2’lik kayıtlı taşınmazın Prof.Dr. Zekeriya KİTAPÇI eşi Türkan KİTAPÇI’nın 24.01.2020 Tarihli dilekçesinde belirttiği isteği üzerine; 1-Hastanenin plan proje , fizibilite çalışmalarının ivedi olarak  bitirilerek,  İmar Mevzuatına  göre  inşaat ruhsatı alınması  ve inşaat ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içerisinde  Hastane inşaatına  başlanması, beş yıl içerisinde bitirilerek Yapı Kullanma izin belgesi alınması, 2-Hastanenin adının  Yalvaç  ilçesinin kurucusu olan  Devlet Şah’ı göz önüne alarak adının  YALVAÇ  DEVLET ŞAH TÜRK  HASTANESİ olması, 3-Hastanenin ön  cephesinde  bulunan  giriş kapısının uygun bir yerine  herkesin  kolayca okuyacağı bir şekilde  Prof. Dr. Zekeriya ve Türkan KİTAPÇI  tarafından  bağışlanmıştır;  yazısının yazılması, 4-Hastane Çalışanlarına, hastalara, hasta ziyaretçilerine günde beş vakit namazlarını kılabilmeleri için uygun bir yerin mescit olarak tahsis edilmesi şartlarına uyularak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi g) bendi gereğince şartlı olarak bağışının kabul edilmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Dördüncü maddede, 140 adada yapılan imar tadilatının mahkeme tarafından iptali nedeniyle eski haline döndürülmesi için imar planı tadilatının hazırlattırılması görüşüldü. Yalvaç İlçesi,140 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin Yalvaç Belediye Meclisi’nin 07.08.2015 tarihli ve 102 sayılı kararı üzerine hazırlanan plan değişikliğinin onanmasına yönelik 03.11.2015 tarihli ve 126 sayılı kararının iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davanın, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi Esas No:2019/279,  Karar No:2019/1920 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 140 ada, 5 parselinde içerisinde yer alan uygulamanın eski plana dönülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlatılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Beşinci maddede, 774 Ada, 39 parselin “Yurt Alanı” olan imar durumunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda eski hali olan “Konut Alanına” dönüştürülmesinin onanması görüşüldü. Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 107 nolu kararı ile onanan imar planı değişikliği 06.02.2017 tarih ve 315 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 24.06.2013 ve 9364(2013/17) sayılı genelge kapsamında değerlendirilmiş, konusu 774 ada 39 (ada 774 parsel 37’nin yola ve parka giden kısımların kamulaştırılması sonucu ada 774, parsel 39 oluşmuştur) parselde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde “Yurt Alanı” olarak kat ve yoğunluk artışı yapılması dolayısıyla imar planı değişikliğine esas jeolojik etüt raporu hazırlanması ve karşılıklı bina cephelerinin asgari uzaklıklarının Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 26.maddesinde belirtilen formüle uygun olmaması nedeniyle plan değişikliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanmamıştır. Bu nedenle 774 ada 39 parselin Yurt Alanından önceki haline konut alanı olarak dönüşmesinin üzerine Yalvaç 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilen mevcut yapılanma koşulu olan Ayrık Nizam 3 kat,TAKS/KAKS=0.30/0.90 konut alanı olan yapılaşma koşulu doğrultusunda  plana yeniden işlenmesi Belediye Meclisi’nin 05/04/2017 tarih ve 45 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliği görüşülmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nip-13487,28 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği L26A19D ile uip-3966,37 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği L26A19D3D paftasında; imar tadilatı konusunun Belediye Meclisince 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına  mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Altıncı maddede, Abacılar Mahallesinde bulunan “Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı” olan 281 Ada, 6 Parselin hayırsever tarafından okul binası yapılması istendiğinden “Eğitim Tesis Alanı” olarak hazırlattırılması görüşüldü. Isparta Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.01.2020 tarihli ve 96914675-E.1910792 sayılı yazılarına istinaden, Yalvaç İlçesi, Abacılar Mahallesi,281 ada 6 parselde kayıtlı imar planında “Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı “ olan, mevcut okulun işleyişine engel teşkil  etmeyecek şekilde, hayırsever vatandaş tarafından temel eğitim okulu yapılmak üzere 281 ada, 6 parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  talepleri doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim Alanının “Eğitim Tesis Alanı” olarak değişikliğinin yapılması için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılmasına  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Yedinci maddede, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının binalarındaki ısıtma sistemlerini hava ve çevre kirliliğini önlenmesi için doğalgaza dönüşümünü 2020 yılı sonuna kadar yaptırmalarının sağlanması görüşüldü. Kamu  kurum ve kuruluşlarının binalarındaki ısıtma sistemlerini hava ve çevre kirliliğini önlenmesi için doğalgaza dönüşümünü 2020 yılı sonuna kadar yaptırmalarının sağlanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda son olarak, 2020 yılı Mart ayı meclis toplantısının 5 Mart 2020 Perşembe günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.