• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

20 Kasım 2019

YALVAÇ FORUM Toplantıları Sonuç Raporu Yayımlandı

İlçemiz Yalvaç’ta mevcut yüksekokullar tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yalvaç Forum toplantılarının sonuç raporları yayımlandı.

Yayımlanan raporlarda, toplantılarda ele alınan konularla ilgili yapılan değerlendirmeleri, siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Yalvaç Forum, SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI DAHİLİNDE YALVAÇ’IN GELECEĞİ (SWOT ANALİZİ) başlığı ile 30 Nisan 2018 tarihinde bir gün ve iki oturum biçiminde Kılıçarslan yerleşkesi içerisinde düzenlenmişti.

Çalıştay formatında düzenlene forumda, Yalvaç’ın sosyo-ekonomik yapısı bugünü ve gelecek vizyonu altı başlıkta ele alınmıştı. Çalıştay kapsamında kentin gelecek vizyonu irdelenirken, konuyla doğrudan ilgili paydaşlar olan; akademisyenler, kentin sektör temsilcileri, kentin yönetim birimleri temsilcileri ve öğrenciler bir araya gelmişti.

İlk oturumda uygulamacı ve akademisyenler sunumlarında, Yalvaç’ın, çevresel durum ve enerji kaynakları açsından potansiyelini, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği potansiyelini, tarım potansiyelini, kültürel miras potansiyeli ve kentin ekonomisi ile kentsel yaşamını değerlendirmişlerdi. İkinci oturum ise, Yalvaç’ın gelecek vizyonu için mevcut potansiyelinin nasıl daha iyi kullanılabileceği yönünde, yine uygulamacı ve akademisyenlerin yer aldığı masa toplantılarında ele alınmış, tartışılmıştı. Toplantı kayıtları, tutulan notlar ve katılımcıların değerlendirmeleri aşağıda sunulmaktadır.

SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK BAKIŞ AÇILARI DAHİLİNDE YALVAÇ’TA MEVCUT DURUM

Yalvaç Forumun birinci oturumunun hedefi, Yalvaç ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bir durum analizini yapmaktır. Bu analizlerin hedefi, katılımcılara ikinci oturumda gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları için temel bilimsel veriler ve bilgileri sunarak bir çerçeve oluşturmaktır. Birinci oturumda akademisyenler tarafından sunulan bilimsel bilgilerin yanında, Yalvaç İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yalvaç Ticaret Odası tarafından istatistiksel bilgileri ve gelecek projeksiyonlarını içeren konuşmalar yapılmıştır. Birinci oturum kapsamında yapılan sunumlar, bilimsel yayın formatında hazırlanarak yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ sunumunda Yalvaç’ın tarımsal kaynaklı çevre sorunlarına değinmiş ve bu sorunların çözümünde biyogaz teknolojisinin önemli bir çözüm alternatifi olabileceğini vurgulamıştır. Isparta’nın ilçeleri için detaylı bir biyogaz potansiyeli analizi sunan Prof. Dr. Recep KÜLCÜ özetle aşağıdaki verilere ulaşmıştır:

“”Biyogaz organik atıkların, anaerobik koşullar altında mikroorganizmalar tarafından fermente edilmesi işlemidir. Biyogaz işlemi sonucunda organik atıklardan enerji kaynağı olarak kullanılabilecek bir gaz elde edilmektedir. Elde edilen gazın kojenerasyon sistemlerinde yakılması sonucunda elektrik ve ısıl enerji üretimi gerçekleştirilmektedir. Biyogaz yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle yasal otoriteler tarafından çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Biyogaz tesislerine giren organik atıklardan enerji elde edilmesinin yanında organik gübre üretimi de gerçekleştirilmektedir. Elde edilen organik gübreler, toprakların bitki besin elementi içeriklerini zenginleştirmek ve toprak yapısını da düzenleyerek çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla da kullanılabilmektedir. Biyogaz teknolojisinin kullanımı, atıklardan ve fosil enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan sera gazıemisyonlarının azaltılması açısından önemlidir. Biyogaz tarımsal, kentsel ve endüstriyel kökenli organik atıklar için kullanılabilen bir teknolojidir.

Dünyada hayvancılık kaynaklı atıklar biyogaz üretiminde temel hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni; hayvan gübrelerinin içerisinde yer alan mikroorganizmalar ve kimyasal bileşimi nedeniyle biyogaz prosesine uygun olmasıdır. Hayvancılık işletmelerinde biyogaz tesislerinin kurulması hem atık yönetimin başarısına hem de ek gelir sağlayarak işletme ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Yalvaç ve Isparta’nın diğer ilçelerinin canlı hayvan potansiyeli incelenmiş ve bu hayvanlardan çıkan atıklardan biyogaz üretilmesi senaryosu değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek potansiyele sahip ilçeler Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Merkez bulunmuştur. Bu ilçelerde hayvansal atıklardan biyogaz elde edilmesi durumunda yılda elde edilecek gelirler; Yalvaç için 1.917.733, Şarkikaraağaç için 1.827.357 ve Merkez için 1.474.236 USD olarak hesaplanmıştır. Isparta geneli için biyogaz teknolojisi kullanımı durumunda yılda 9.924.262 USD gelir potansiyelin olduğu hesaplanmıştır.”

Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI sunumunda Yalvaç ilçesindeki hayvancılık sektörünü detaylı bir şekilde incelemiştir. Yalvaç’ın hayvancılık potansiyelini istatistiksel verilerle değerlendiren Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI, aynı zamanda hayvancılık işletmelerinin bölgesel ve küresel sorunları üzerine bilgiler sunmuştur. Doç. Dr. Duygu KAŞIKÇI tarafından yapılan araştırmalara göre; Yalvaç sığır, koyun ve tavuk varlığıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bölgede manda yetiştiriciliğinin de önemli sayılabilecek bir düzeyde olduğu vurgulanmıştır.

Yalvaç İlçe Tarım Müdürü Erhan GÜÇLÜ tarafından yapılan sunumda; Yalvaç ilçesinin tarımsal yapısı ve bölgenin tarım potansiyeli ortaya konulmuştur. Yalvaç’ın toplam alanının %41’ini oluşturan yaklaşık 58 000 m2lik alanında tarım yapıldığı vurgulanmıştır. Buğday, Arpa, Elma ve Kayısı üretimiyle ön plana çıkan bitkisel üretimiyle Yalvaç ilçesinin ülkemiz için de önemli, bir tarım merkezi konumunda olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca bakanlık tarafından 2017 yılında Yalvaç ilçesinde 9.342 çiftçiye toplam10.860.995,25 TL destek verildiği ve üretimin bu yolla teşvik edildiği vurgulanmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı tarafından yapılan sunumda; kentin tarihi ve bölgedeki önemi ortaya koyulmuştur. Selevkid Hanedanı tarafından M.Ö 3. yy başlarında kurulmuş ve M.Ö. 25 yılında Roma İmparatoru Augustus tarafından yeniden kolonize edilerek önemli bir Roma kentine dönüşen Antiokheia’nın, Aziz Paulus’un M.S. 46 – 54 yılları arasında kente üç defa gelerek, Hıristiyanlık vaazları vermesi ile sonraki yıllarda önemli bir haç merkezine dönüştüğünü vurgulanmıştır. 2008 yılından bu yana Profesör Özhanlı ve ekibi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında kentin M.S. 5 – 11 yy arası tarihlerine yönelik önemli veriler elde edildiğini belirtilmiştir. Antiokheia kentinin bölge için önemli bir turizm değeri olduğu ve bölgenin gelecek vizyonunda özellikle üzerinde durulması gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Yalvaç Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet SESLİ tarafından gerçekleştirilen sunumda Yalvaç ilçesinin ticari potansiyeli konusunda bilgiler verilmiştir. 2017 yılı itibariyle Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasına üye olarak faaliyet gösteren toplam 918 şirket bulunmaktadır. Yalvaç ilçesinin temel ekonomik dinamiklerinin tarım, hayvancılık, dericilik ve son yıllarda gelişmeye başlayan madencilik faaliyetleri olduğu vurgulanmıştır. Bölgede imalat sanayisinde de önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Mehmet SESLİ, 2017 yılı itibariyle 93 işletmede imalat yapıldığını ifade etmiştir.

Doç. Dr. Ümit AKÇA ve Meriç PEHLİVAN Yalvaç ilçesinin demografik yapısı ve kentsel yaşam unsurları üzerine değerlendirmeler içeren bir sunum gerçekleştirmişlerdir.  Sunumlarına göre:

“Yalvaç’ın Eğitim ve kültür durumu iyi düzeydedir. Okuma yazma oranı % 99’un üzerindedir. Eğitim altyapısı açısından herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir. Yalvaç merkezinde 10 Lise; 8 İlköğretim Okulu; Kasaba ve Köylerde 4 lise ve 36 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Yalvaçta nüfus cinsiyet dağılımı istatistiklerine bakıldığında 2013 yılı nüfus sayımına göre yalvaç toplam nüfusu 50.272 kişidir. Bu sayı ile ilçeler arasında en fazla nüfusa sahiptir. Yalvaç’ta nüfus cinsiyet dağılımı konusunda cinsiyet dağılımı ise 2013 sayımlarına göre erkek nüfus 24.693, kadın nüfusu ise 25.579’dur. Geçmiş yıllara bakıldığında 2012 yılında erkek nüfusu 25.690, kadın nüfusu 26.533, 2011 yılında erkek nüfusu 25.612 kadın nüfusu 26.422, 2010 yılında erkek nüfusu 26.340 kadın nüfusu 27.061 kişi 2009 yılında erkek nüfusu 27.366 kadın nüfusu 27.870 kişidir.”

 

YALVAÇ’IN TURİZM DEĞERLERİ VE POTANSİYELİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Yalvaç tarih öncesi devirlerden başlayarak bölgesinin önemli bir yerleşim merkezidir. Yalvaç’ ta yapılan tarih öncesi araştırmalar sonucu birçok yerleşim yeri tespit edilmiştir. Bölgede 40 a yakın tarihi yerleşke olduğu saptanmıştır. Bunlardan turizmde öne çıkanları Psidia Antiocheia Antik Kenti, Men Kutsal Alanı, Limnea Adası, Kaya Mezarları, Devlethan Camii, Yeni Camii, Leblebiciler Camii, Eski Hamam, Yeni Hamam ve Hoyran Gölü’ dür.

İlçe Hristiyanlık Tarihi açısından da önemlidir. M.S 46 yılında Hz. İsa’nın havarilerinden St. Paul ve St. Barnabas’ ın Antiocheia’ ya gelerek Hrıstiyanlık dinini yaymak istemişler ve bundan sonraki yıllarda St. Paul’ un Anadolu’ ya yaptığı üç seyahatinde de Antiocheia’ ya uğraması kenti,Hristiyanlık için önemli kılmıştır.

İlçe turizm açısından bu kadar imkâna sahipken ilçenin yeterince turizm geliri elde edememesi, yerli halkın gelirinin büyük kısmının tarımdan, hayvancılıktan, su ürünlerinden ve el sanatlarından sağlaması halkın turizme olan ilgisini azaltmıştır.

İlçede konaklama olarak iki özel iki tane de kamu olmak üzere 4 konaklama tesisi mevcuttur. Bunlar özel sektör Otel Pisidia 70 yatak kapasitesi, Otel Oba 40 yatak kapasitesi, kamu kuruluşu olarak Öğretmenevi 28 yatak kapasitesi, Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli 65 yatak kapasitesi olmak üzere toplamda 203 yatak kapasitesi mevcuttur. İlçede yatak kapasitesinin kısıtlı olmasından kaynaklı büyük çaplı turizm grupları konaklayamamaktadır. Bu gruplar uzak illerden günübirlik turlarla kısıtlı zamanlarda kısıtlı yerleri gezebilmekte ve yeterince bilgi sahibi olamamaktadır. İlçenin iklim yapısı nedeniyle de turizme olanak sağlayan mevsimler ilkbahar ve yaz aylarıdır.

GÜÇLÜ YANLAR- FIRSATLAR

Yalvaç’ın sahip olduğu kültürel varlıklar (Camiler, Antik Kent, Men tapınağı) nın varlığı turizm potansiyelinin güçlü yönlerini göstermektedir.

Yalvaç Belediyesinin turizm açısından kullanılabilecek tarihi evlerinin bulunması ve bu evlerinin bazılarının turizme açılması da olumlu bir etki oluşturmaktadır. Kuyucak Bölgesindeki köylerin zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip olması ve diğer birçok köyün de sahip olduğu zenginlikler sebebi ile ilçenin turizm potansiyeli açısından çok önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Yalvaç’ taki kültürel ve yöresel değerler dünyada da önemli bir yere sahiptir.

İlçenin turizm açısından güçlü olduğunu gösteren bir diğer faktör de öğrenci potansiyelidir. Burada okuyan öğrencilerin de ilçe tanıtımına katkıları bulunmaktadır.

ZAYIF YANLAR- TEHDİTLER

İlçede belediyenin yalnız bırakılıp desteklenmemesi, kurumlar arası iletişimin yetersiz olması gibi durumlar zayıf yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Köylerde yapılacak olan çalışmalarda yetki paylaşımı sorununun olması, sorumluluk almak istememeleri ya da neyin kendi sorumluluk alanına girdiğini bilmemeleri ilçede olumsuz etkileri ortaya çıkarmaktadır.

Konaklama, yemek ve sosyal tesis gibi yapıların eksik olduğu görülmektedir. Evlerin ve tarihi binaların restorasyonunda yaşanan (finansal ve yapısal) problemler ortaya çıkmaktadır.

İlçedeki turizm alanlarının geniş bir çevreye yayılıp tek bir yerde toplanmaması, üzerinde çalışma yapılmasını güçleştirmektedir.

Belediyenin kent merkezindeki tarihi binaların işletilmesi konusunda girişimlerde bulunduğu fakat sonrasında sağlıklı bir şekilde yürütülmediği, problemlerin ortaya çıktığı görülmüştür. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geleneksel mimarinin eksik olması ve bu tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

Kentsel turizm faaliyetleri için toplu bir alanın olmadığı görülmektedir. Tarihi eser ve kültürel eserlerin bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkartılamaması ve köylerde olan tarihi ve kültürel yapıların yeterince araştırılması da zayıf yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çınar altındaki tentelerin görüntü kirliliği yarattığı görülmektedir. Yalvaç’taki kültürel ve yöresel değerler halk nezdinde değerli görülmemektedir. Evlerin görünüm açısından aynı renkte olmaması, uyumsuz renklerin seçilmesi, görsel bir bütünlük sağlamamaktadır.

Yasalar ve yönetmelikler ile ilgili yaşanan sorunlar da ilçenin önemli zayıf yönleri arasında yer almaktadır.

SORUNLAR

Cittaslow (Sakin Şehir) için 2500 euro ödenmesi sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi konakların restore edilip kazanıldıktan sonrasında da işletmeci bulmakta sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca kurumlar arasında iş birliğinin yetersiz olduğu görülmektedir.

Halkın turizm kültürünü yeterince benimsememesi sorunları da beraberinde getirmektedir. Konaklama, yeme içme, hediyelik eşya satışı gibi alt yapı hizmetlerinin yetersiz olduğu görülmektedir.

Halkın müzeye karakol gözüyle bakması, müzenin anlamını ve önemini benimseyememesi sorun teşkil etmektedir. Köylerde en fazla görülen sıkıntı definecilik ya da tarihi eser kaçakçılığı olduğu görülmektedir.

Konaklama konusunda ilçe büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Yalvaç merkez ile köyler arasında da ulaşım bağlantısının yetersiz olduğu görülmektedir. Turistlerin ve öğrencilerin üzerinde toplumsal ve kültürel baskı olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin turizm açısından ilçede staj yeri bulma konusunda sıkıntı yaşadığı görülmektedir.

Isparta merkezden Yalvaç’a olan ulaşım sıkıntısı ve mesafenin uzak olması da önemli bir sorun teşkil etmektedir.

 

ÖNERİLER

 • Yalvaç’ın dışından gelen insanlar için üniversite, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile Turizm danışma ofisi kurulmalı,
 • Kültür katkı payının projelendirilerek ilçeye aktarılmalı,
 • Restorasyonla ilgili projeler hazırlanmalı,
 • Ören yerinin girişindeki belediye parkı turizm amaçlı değerlendirilmeli,
 • Bilgi tabelaları ve bilgilendirme yönelik faaliyetler afiş, tanıtım, yönlendirme, bilgilendirme toplantıları vb. yöntemlerle güçlendirilmeli,
 • Kazıda yaşanan mali sıkıntılar, sponsor bulunarak giderilmeli,
 • Müzenin ışıklandırma, yol gibi açılardan güçlendirilmesi,
 • Definecilik ve hırsızlıkla ilgili önlemler alınmalı,
 • Köy evlerini şu an yeterli düzeyde aktif değil. Köy evleri tekrar canlandırılmalı,
 • Halkların kültürel ve Turizm açısından ilgisi tespit edilip, halkın bu süreçlerde aktif rol alması sağlanmalı,
 • Üniversite, kaymakamlık ve belediye arasında işbirliği sağlanmalı,
 • Halk ve öğrencilerin yaşadıkları yerin (Yalvaç’ın) kültürel değerlerinin farkındalığının artırılması,
 • Tanıtım noktasında yeterli çalışmaların yapılmaması. Üniversite ile tanıtım noktasında birlikte çalışılmalı,
 • Üniversite Yalvaç’ın gelişiminde aktif rol üstlenmeli,
 • Kurumlar arası ilişkiler geliştirilmeli,Öğrenciler ve halk bilinçlendirilmeli Yalvaç’ın kültür ve değerleri hakkında üniversite hocaları bu süreçlerde aktif rol almalı,
 • Öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesinde üniversite öncü olmalı,
 • Köy kültür evleri yapılmalı,
 • Köylüler bilinçlendirilmeli,
 • Yerel ve kültürel değerler özellikle köy ölçeğindeki fotoğrafla, görüntüler, yarışmalar vasıtasıyla tanıtılmalı,
 • İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde Yalvaç’ı tanıtıcı etkinlikler yapılmalı,
 • Yalvaç bir ürün ile tanıtılarak ön plana çıkarılmalı,
 • Üniversite öğrencilerini de içeren bir fotoğraf yarışması düzenlenmeli,
 • Ölmek üzere olan meslekler canlandırılmalı,
 • Daha nitelikli öğrencilerin yetiştirilebilmesi içi müze, üniversite ve belediye işbirliği sağlanmalı,
 • Vakıf kurarak kent turizmi için faaliyetler yapılmalı. Vakfın amacı turizm koordinatörlüğünü yapmak olmalı,
 • Tur firmalarının Yalvaç’a gelmesi sağlanmalı,
 • Turizm sektörünün gerek duyduğu alış-veriş yeri, konaklama ve bedesten gibi alt yapı hizmetleri yapılmalı,
 • Yalvaç’ta turizm bilgilendirme ofisi kurulmalı,
 • Şehrin (Yalvaç’ın) bir hikâyesi olmalı,
 • Kurumlar arası işbirliği artırılmalı,
 • İşletmeci noktasında yaşanan sıkıntıları gidermek için ticaret odası devreye girmeli,
 • İl kültür müdürlüğü turizm ve kültür üzerine Yalvaç’ta eğitim vermeli,
 • Kültür payı olarak aktarılan paranın ilçeye aktarılması sağlanmalı,
 • Köy evleri, pansiyon gibi projelerle konaklama sıkıntıları giderilmeli,
 • Yöresel yemek ve yemek alanlarının yeterliliği ve yetersizliği tespit edilmelidir.

 

YALVAÇ’TA TARIM ve HAYVANCILIK

 MEVCUT DURUM ANALİZİ

Tarım ve Hayvancılık

Yalvaç İlçesi, Sultan Dağları’nın eteklerine yayılmıştır. İlçe, doğuda Akşehir, batıda Senirkent ve Afyon ilinin Çay ilçesi, kuzeyde Sultandağı, güneyde ise Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçeleri ile komşudur. Yalvaç ilçesinin iklimi, Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında geçiş özelliği gösteren ilçe, Isparta il merkezine 107 km uzaklıktadır. Yalvaç’ın gelirlerinin büyük kısmı, tarımdan, hayvancılıktan, su ürünlerinden ve el sanatlarından sağlanmaktadır. İlçe, konum ve iklim bakımından, İç Anadolu, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgesi geçiş bölgesinde bulunması nedeni ile çok çeşitli bir bitki yelpazesine sahiptir. Yalvaç ve çevresindeki tarım alanlarında üretilen başlıca tarım ürünleri;  hububat (buğday, arpa, çavdar, mısır, darı) olmak üzere, meyveler (elma, kiraz, armut, şeftali, erik, ayva, kayısı, üzüm, dut, badem ve ceviz), sebzeler (sakız kabağı, bamya, fasulye, patates, sarımsak, soğan, havuç), baklagiller (nohut, mercimek, börülce, fasulye), endüstri bitkileri (gül, haşhaş, şeker pancarı, ayçiçeği), yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve burçak)’dir.

Yalvaç İlçesinde tarımsal üretiminin yanında, iklim koşulları ve toprak potansiyelinin uygun olması nedeniyle hayvancılık da gelişmiş bir zirai faaliyet haline gelmiştir. 2017 yılı envanterine göre; 27.734 Büyükbaş, 118.992 Küçükbaş, 50.100 adet kümes hayvanı, 4015 adet arı kovanı mevcuttur. İlçedeki hayvan varlığından; 329.3 ton et, 14.230 ton süt, 89 ton tereyağı, 1353 ton beyaz peynir, 65 ton yapağı elde edilmiştir. Ayrıca 2.800.000 adet yumurta 51 ton bal üretimi olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda uygulanan hayvan ıslah çalışmaları ile, gerek hayvan sayısında ve gerekse hayvansal ürünlerde dikkati çeken gelişmeler olmuştur. İlçenin bazı köylerinde besihaneler mevcut olup, bunlarda kesim ve bilinçli bir büyük baş hayvan besiciliği yapılmaktadır.

İlçenin engebeli, orman-fundalık olan arazilerinde az sayıda daolsa Kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çok az sayıda olmakla beraber Tiftik keçisi daha ziyade Yalvaç ve yöresinde bulunmaktadır. İlçede, aile işletmeleri biçimindeki hayvancılık daha yaygındır. Hemen her evde 1-2 inek, 3-5 koyun-keçi ve 8-10 tavuk şeklinde, hayvancılık görmek mümkündür. Ancak son yıllarda yöreye devletçe damızlıkların bolca verilmesi nedeni ile süt inekçiliğinde de büyük sıçramalar olduğu görülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yalvaç ilçesi, tarım ve hayvancılık yapılan bir bölge olması nedeniyle, tarımsal ve hayvansal atıklar yönünden bazı çevre sorunları yaşamaktadır. Bu atıkların biyogaz, biyokömür ve piroliz gibi işlemlerden geçirilmesi durumunda, atıklardan kaynaklanan çevre sorunları azaltılabileceği gibi önemli bir enerji kaynağı da ortaya çıkartılabilecektir. Yalvaç ilçesindeki hayvansal atıkların biyogaz tesislerinde işlenmesi durumunda yaklaşık 15 milyon m3 metan üretilebilecektir. Bu metandan yılda 6787 MWh elektrik ve 6791 MWh ısıl enerji üretme potansiyeli bulunmaktadır.

Yalvaç aynı zamanda güneş ve rüzgâr enerjisi açısından yüksek potansiyele sahip bir ilçedir. Bölgede, ülkemizdeki teşviklerde sağlanan artışlara bağlı olarak, güneş enerjisi santralleri kurulmaya başlamıştır. Rüzgâr enerjisi konusunda önemli bir yatırım bulunmamaktadır fakat Yellibel bölgesinde rüzgâr enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

 

GÜÇLÜ YANLAR – FIRSATLAR

 Yalvaç ilçesi;Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan sayıları dikkate alındığında beslenme anlamında en önemli ögeyi teşkil eden hayvansal protein kaynakları üretimikonusunda oldukça önem arz etmektedir. Sadece beslenme değil hayvanlarda elde edilen yan ürünler de İlçe için hem ekonomik, hem de kültürel anlamda çok büyük değer taşımaktadır. Deri sanayi, sadece Yalvaç ilçesinde değil Isparta ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu yörenin geleneksel sanatları içinde dericilik, keçecilik ve halıcılık bulunmaktadır. Dericilik uzun süre küçük tabakhanelerde ilkel yöntemlerle yapılmıştır. Isparta İl merkezindeki tabakhane sayısı 80 dolaylarında olup, ikinci deri sanayinin yoğun bulunduğu yer ise Yalvaç ilçesidir. Buralarda deri ürünü olarak kösele, gön, vidala ve gılase gibi ürünler üretilmektedir. Bu ürünler mahalli ayakkabı ve deri konfeksiyon sanayinin ham maddelerini oluşturdukları gibi önemli bir kısmı da ihraç edilebilmektedir.

Yalvaç ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin bölgedeki diğer ilçelerden yüksek olması önemli bir avantajdır. Hayvancılık işletmelerinin yasal prosedürlere göre bu atıkları bertaraf etme zorunlulukları bulunmaktadır. İşletmeler ülkemizde sağlanan desteklerle büyüdükçe, bu işletmelerde ortaya çıkan atıkların yönetiminde biyogaz alternatifi; hem enerji üretimi yoluyla ek gelir sağlaması hem de çevre dostu atık yönetim sistemi olması nedeniyle yaygınlaşacaktır. Güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelinin yüksek olması ve ülkemizde güneş enerjisi santrallerinin son yıllarda hızla yayınlaşıyor olması, bölgede bu enerji kaynaklarının da kullanımının yaygınlaşacağını göstermektedir.

 

ZAYIF YANLAR – TEHDİTLER

Hayvancılık Tesislerinin Yapısal Sorunları

 Mera alanlarının az oluşu ve yayla olarak kullanılabilecek bölgelerin Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ağaçlandırılmasıyla hayvancılığa darbe vurulmaktadır. Ayrıca yayla yollarının ulaşıma uygun olmayışı, kazancı yüksek bir meslek olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bölge halkı tarafından tercih edilmeyen bir mesleğe dönüştürmüştür. Bakanlık tarafından en az 200 baş hayvan sahibi çobanlara destek verilmesine rağmen akabinde oluşan çoban sayısındaki azalma ve ihtiyaç Afganistanlı 60-70 civarında işçilerle giderilmeye çalışılmaktadır. Hayvanların küpeleme işleminin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından açılan ihalelerle gerçekleştiriliyor olması bürokrasinin oluşturduğu gecikmeleri beraberinde getirmektedir. Küpe basım işleminin hızlandırılmasında yetkinin yetiştirici birliklerine verilmesinin etkili olacağı düşünülmüştür.

Hayvancılık Kaynaklı Çevre Sorunları

Hayvancılık kaynaklı çevre sorunlarının başında atık gübre problemi gelmektedir. Hem atıkların değerlendirilmesi hem de ekonomik bir girdiye dönüştürülmesinde Biyogaz ve Kompost gibi teknolojilerle desteklenmiş gübre yönetimine sahip entegre tesislerin olması ile çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılabileceği belirtilmiştir. Sorumlu kurumlara projelendirilmeyle yetkili birimler kurulmalı ve bu birimler belirli tiplerde projeler üretebilmesi önerilmiştir. Yerel yönetimlerin imar planında hayvancılık bölgeleri oluşturmaları ve yerel aktörlerinde rol alacağı bir modelle atıkların toplanması ve işlenmesi açısından maliyetleri azaltırken çevresel problemlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlamış olacağı belirtilmiştir. Küçük aile işletmelerinde de üretim standartlarını yükseltmek adına, yetiştiricinin bilinçlendirilmesi ve özellikle sağlık, hijyen gibi konularda eğitim verilmesinin gerekliliğine değinilmiştir. Kooperatiflerin doğru şekilde değerlendirilmesi açısından yönetilmesi ve denetlenmesi gibi organların yeniden ele alınması gerektiği düşünülmüştür.

Seracılık İşletmelerinin Sorunları Ve Bölgede Seracılığın Geleceği

Yalvaç ilçesinin Çetince köyüyle birlikte başlayan seracılık diğer köylerde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Antalya ilinde Temmuz ayında seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle yapılamayan seracılık faaliyetleri Yalvaç ilçesini bu anlamda önemli bir alternatife dönüştürmüştür. Bölgede Nisan ayından Kasım ayına kadar olan 8 aylık süreçte ağırlıklı olarak domates ve hıyar üretimi yapılmaktadır. Bölgenin ve bölge halkının yetiştiricilikte istekli, bilinçli ve Antalya ilinin üretimine en büyük alternatif oluşu yaygınlaşacağını göstermektedir. Hayvancılık kaynaklı oluşan atıklarla birlikte seracılıkta oluşacak atıkların birlikte değerlendirilmesi ile üretilen kompost, mantar yetiştiriciliğinin temel girdilerindendir ve ilerleyen süreçte mantar yetiştiriciliği teşvik edilebilir. Seracılıkta en büyük maliyetlerden biride ısınma gideridir. Yalvaç bölgesinin düşük seyreden sıcaklıklara sahip oluşu bir dezavantaj olurken seracılıkta kullanılabilecek ısıl izolasyon sağlayan polikarbon cephe malzemeleri ile üretim süreci belirli bir miktar daha uzatılabilmektedir. Ayrıca güneş enerjisi ile ısıtma sistemlerinin seracılıkta uygulanması ile yine üretim süreci uzatılabilecektir.

Yalvaç İlçesinde Bahçecilik Faaliyetleri Ve Sorunları

Birim alandan yüksek verim alınan çeşitlerin yaygınlaştırılması ve pazar ihtiyacı doğrultusunda hedef üretimin şekillendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bahçe ürünlerinin işlenmesi, muhafazası ve kurutulmasına yönelik tesislerin arttırılması bölgenin kalkınmasında etkili olacaktır. Bölgenin kendi yerel gen kaynakların korunarak üretimi teşvik edilirken, bir taraftan da verimliliği yüksek, yeni çeşit ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Sorunlar

Yalvaç ilçesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin büyük kısmının küçük ölçekli aile işletmesi olması, biyogaz gibi ilk yatırım maliyeti yüksek teknolojilerinin yaygınlaşmasının önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten işletmelerin kurulması ve işletilmesi, belirli bir düzeyde teknik bilgi gerektirmektedir. İşletmelerin kırsal bölgelerde olması bu teknik bilginin karşılanması bağlamında biraz zafiyet oluşturmaktadır.

  

ÖNERİLER

 Yalvaç yenilenebilir enerji kaynakları bakımından gerek kompost ve biyogaz teknolojileri gerekse güneş ve rüzgâr enerjilerinin değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Özellikle Yellibel bölgesinin adından da anlaşılacağı üzere rüzgâr potansiyeli yüksektir.

 • Yalvaç’a ait yenilenebilir enerji potansiyellerini gösteren bir fizibilite raporu ile kullanılabilecek kaynaklar çıkarılmalıdır. Tarım arazisi olan yerlere güneş tarlalarının yapılması kaynakların doğru kullanılması anlamında büyük bir problem teşkil etmektedir.
 • GEYAŞA birliği derhal faaliyete geçirilmeli ve atıkların toplanması ve depolanmasında modern usuller kullanılmalıdır.
 • Evsel atıklar kompostlanarak toplanmalı ve atıklar için yerinde ayrıştırma metodu kullanılmalıdır.
 • Belediyeye ait Atıksu Arıtma Tesisine kimyasal arıtma fonksiyonunun kazandırılması için Bakanlık desteği alınmalıdır.
 • Endüstriyel İşletmelerin ön arıtma yapması sağlanmalıdır.
 • Hayvansal atıklar ile diğer atıkların değerlendirilmesi ve temiz enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla bio-gaz tesisi yapılmalıdır.
 • Mevcut mera alanların korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Bölgede projelere yönlendirecek ve ücretsiz akademik danışmanlık verebilecek kamu destekli kurumlar oluşturulmalı ve çiftçinin bilimsel anlamda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Avrupa’da bu sorumlulukları üstlenen sivil toplum kuruluşları yetkili bakanlık görevlileri tarafından denetlenmektedir. Bu bağlamda tarımsal üretimin her alanında STK’ların da rol alacağı bir modelin geliştirilmesi gerekmektedir.
 • Yeni ürün önerisindense mevcut, oturmuş ürünlerin verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar daha uygun olacaktır. Bölgedeki büyük işletmeler yeni ürünlerin üretiminde öncü olmalılar.
 • Bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini ortaya koyan bir proje hayata geçirilmelidir. Bu projede Yalvaç ilçesinin biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi atlası oluşturulmalıdır.
 • Kamu destekleri sunan kuruluşlarla iletişime geçilerek, bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretecek tesislerin sayısını arttıracak destek mekanizmalarının oluşturulması alanında işbirlikleri sağlanmalıdır.
 • Çiftçiler ve diğer yatırımcıların yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretecek tesisler konusunda, ulusal ve uluslararası destek programlarına başvurularında bilimsel destek birimleri kurulmalıdır.
 • Bölgede biyogaz tesislerinin sayısının arttırılması amacıyla, orta ve küçük ölçekli biyogaz tesislerine yönelik tip projeler hazırlanmalıdır.
 • Güneş tarlalarının kurulması teşvik edilirken, bu sistemlerin tarım arazilerine kurulup kurulmadıkları etkin bir şekilde denetlenmelidir.

 

YALVAÇ’TA YEREL EKONOMİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Yalvaç kentinin yerel ekonomisi ile ilgili mevcut durumun, güçlü yanların, zayıf yanların ve geleceğe dönük önerilerin tartışmaya açılması için bir araya gelinen üçüncü masaya davet edilen katılımcıların çalıştaya beklenen iştiraki ne yazık ki göstermemeleri, masamızın çıktılarının istenen nitelikte olmamasına neden olmuştur. Bununla birlikte katılım gösteren değerli isimler Yalvaç’ın yukarıda saydığımız boyutlarını yerel ekonomi bağlamında oldukça verimli bir biçimde değerlendirmişlerdir.

İlçe yerel ekonomi çerçevesinde değerlendirmeye alındığı takdirde göze ilk çarpan Yalvaç’ın yavaş şehir statüsüne sahip kentlerden biri olmasıdır. Değişen ve gelişen dünya düzeninin karşısında, daha geleneksel bir yaşam biçimi sürdürmektedir. Birden fazla büyük şehir yolu üzerinde olmasına rağmen içeride kalması dolayısıyla kendine has bir kültürü yaşatmaktadır. Nüfusunun geneli yaşlılardan oluşmaktadır. Bağlı olduğun Isparta’ya, 110 km mesafesiyle, uzak olmakla beraber bu durum fırsata çevrilmiş ve kent kendi özerkliğini sağlamıştır. Senenin farklı dönemlerinde farklı amaçlarla gelen çok fazla yabancıyı ağırlayan bir kenttir.

Bir antik kenti ve dört üniversite birimi bulunmakla birlikte, yapımı tamamlanmak üzere olan bir cezaevi vardır. Bu kurumların varlığı, kentte insan popülaritesi sağlamaktadır. Bu insan popülaritesi beslenme, barınma, konaklama ve eğlenme ile ilgili ihtiyaçların karşılanması hususunda girişimcileri cezbetmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan Yalvaçlıların ve Yalvaçlı olmayan turistlerin yaptıkları ziyaretler, özellikle ulaşım ve konaklama noktasında kente gelir getirme özelliği göstermektedir.

PisidiaAntiokheia antik kenti, Yalvaç turizmi için büyük bir değerdir. Mimari doku ve antik kent sayesinde, din ve tarih turizmi ekonomik katkı aracıdır.

Kentte bulunan dört üniversite birimi 4100 öğrencisiyle, kentte ekonomik canlılık sağlamaktadır. Akademik projelendirmelere uygunluk yatırımcılar açısından fırsattır.

Yurdun çeşitli büyük şehirlerinde yaşayan varlıklı Yalvaçlılar bulunmaktadır. Bu kişilerin yaşadıkları illerde dernek ve vakıflar kurmaları ekonomik hareketliliği kolaylaştırmaktadır. Kent; özellikle Konya, Akşehir, Ankara, Afyon ve İstanbul ile yurtdışında da Avrupa, özellikle Fransa ile irtibat halindedir.

Yalvaç’ın geleneksel ve köklü bir sofra kültürü ve mimari yapılanması da bulunmaktadır.

Yalvaç, siyasetin sevildiği ve yapıldığı bir kent olma özelliği de göstermektedir ve bu anlamda birçok bürokrat çıkarmıştır. Ekonomik şartların arttırılması anlamında politik donanıma da sahiptir.

GÜÇLÜ YANLAR – FIRSATLAR

Yalvaç il merkezinden uzak-kapalı ve içeride kalan bir toplum olmasına rağmen kendi kentsel düzenini kurmuş, kendine has bir yaşamsal ve ekonomik yapı oluşturabilmiş, şehirlerarası bağlantı noktalarının göbeğindeki konumuyla avantajlı bir kenttir. Aynı zamanda ulaşım ve konaklama noktasında, değerlendirilmeye ve fırsata çevrilmeye müsait bir yapıdadır. Ankara ve Afyon ile kültürel ve ticari bağlantılar kayda değer düzeyde olması bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Ekonomik hayatın durmadan akmasına imkân verecek insan sirkülasyonu mevcuttur. Özellikle ticari anlamda ve ekonomiye faydası olacak şekilde, birçok girişimci iş insanı ile irtibat söz konusudur. Organize Sanayinin kurulma aşamasında olması yeni cazibe merkezi olarak büyük patlama sağlayabilecektir.

Tarihsel donanımı kuvvetlidir. Antik kent sayesinde, yerli ve yabancı ziyaretçilerin para aktardığı bir kent konumundadır. Antik kent, üniversiteler ve tarihi sayesinde ekonomik trafiğe ve eğlence sektörünün gelişmesine oldukça uygundur.

Birtakım tarım ürünlerinin çok verimli yetiştirildiği yerlerden biri olan Yalvaç, yayla tarımında da Isparta ve çevresinde önemli bir yerdedir.

Yapımı son aşamada olan Cezaevi, küçük esnaf hareketliliği sağlaması adına büyük bir umutla beklenmektedir.

ZAYIF YANLAR – TEHDİTLER

 Yukarıda avantaj olarak bahsedilen coğrafi konum, kapalılığa neden olmaya daha meyilli kabul edildiği için bir sorun teşkil etmektedir.

Liberal ekonomi yapmaya ve iş bulmaya müsait bir çalışma alanı sunamayan ilçede işsizlik en büyük sorundur. İlçede istihdam düzeyi oldukça düşüktür. İş ve beyin gücüne katılabilecek genç nüfusun neredeyse tamamının ilçe dışında olması yeniliklere kapalı ve yerinde sayan bir ekonomik sabitliği beraberinde getirmektedir. Yalvaç’tan göç eden özellikle genç nüfus geriye dönmemektedir. Bu nedenle endüstriyelleşen üretim mekanizmasına ayak uyduracak insan kaynağı da bulunamamaktadır. Yalvaç sağlıksız göç alan bir kent olarak göze çarpmaktadır. Kadınlar işgücü katılım noktasında oldukça arka plandadır.

Üniversite öğrencilerinin bile katılım gösterdiği elma toplamak gibi geçici ve yeterli olmayan çalışma sistemleri hiçbir ilerleme kaydedilememesine neden olmaktadır. Üniversite öğrencileri kafe v.b işyerlerinde çalıştırılmakta olup doğru değerlendirilememektedirler.

Kentin en büyük gelirini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır; öğrenci yokluğunda kentte ekonomik hareketlilik aşırı sığlaştırmaktadır.

Ulusal boyutlarda çalışan market zincirlerinin son yıllarda açılmaya başlaması, Yalvaç’ın küçük esnafına çok zarar vermektedir. Bu marketler, nakit paranın Yalvaç’ta kalmasını önlemekte olup kentin likiditasyonunu azaltmaktadır.

Yalvaç esnafının birçoğu çalışanını sigortalı dahi çalıştırmakta zorlandığı için ulusal düzeyde yarışa katılmak sadece hayal olarak kalmaktadır. Yalvaç esnafının bir diğer sorunu ise, bankamatik gibi basit bir hizmetin bile üniversite çevresinde yoğunlaşması, öğrencilerin kent merkezine gitme ihtiyacını azaltmaktadır.

Yalvaç’ın sosyal etkinlik noktasında çok sığ olması, öğrenciler ve hatta kentin kendi yerlisinin bile sosyal ihtiyaçlarını Isparta ya da farklı illerde gidermeye yönlendirmektedir; bu da büyük bir ekonomik kayba yol açmaktadır. Zamanında işler ve yararlı olan birçok tesis, bilhassa sportif aktivitelere uygun birçok sosyalleşme mekânı şu anda atıl ve terk edilmiş vaziyettedir.Kampüsü kent merkezine taşıma projesi, siyasi destek alamadığı için gerçekleşememektedir. Ayrıca Yalvaç Kılıçarslan Yerleşkesi bölgesinde sosyal tesis alanı projesi, bütün teknik altyapısıyla hazırlanmış ancak gerçekleştirilememiştir. Kentin lokomotifi olan öğrenci doğru değerlendirilememektedir.

Kültürel ve toplumsal açıdan insanların etkileşime geçebileceği bir yapı bulunmamaktadır. Yeteri kadar tiyatro, sinema gibi kültürel ve toplumsal sosyalleşme alanlarının bulunmaması, ekonomi alanında da bazı boşluklara neden olmaktadır.

Yalvaç’ın değerlerinden olan Keçecilik ve Dericilik gibi zanaatlar ölmeye yüz tutmuştur. Yeni açılmasına karşın İplik fabrikası, çalışanlarına yeterli ve gerekli tatmini sağlayamamaktadır.

Sağlık hizmetlerindeki süreksizlik ve istikrarsızlıktan dolayı, yerel halkın sağlığa aktardığı para Isparta merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelere akmaktadır. Yeterli branşta hekimin olmaması ve mevcut hekimlerin sık değişikliği de problemlere yol açmaktadır.

Yalvaç kenti, kış aylarında oldukça durgun bir kenttir.

ÖNERİLER

 • Organize sanayi çok iyi değerlendirilmeli.
 • Cezaevi, bir potansiyel olarak yok olup gitmemeli, aktüel ekonomik bir gelir haline getirilmeli.
 • Ulusal çaplı marketlerin açılması belirli düzeyde engellenmeli ya da küçük esnaf marketlerle rekabet eder hale gelmeli.
 • Kampüsün kent merkezine taşınması ivedilikle gerçekleştirilmeli; Yalvaç’ın aktif milletvekilleri ve devlet büyükleri Yalvaç halkına ve girişimcilere bu konuda destek vermeli. En azından uygulamalı derslerin yapılmasına uygun bölümler kent merkezinde açılmalı öğrencinin kent merkezindeki etkinliği artırtılmalıdır.
 • Siyasi önyargıların Yalvaç üzerinden çekilmesi gerekmektedir.
 • Yalvaç esnafının da günceli yakalayabilmek adına bir revizyona tabi tutulması gerekmektedir. Esnaf müşteriyle iletişim kurma noktasında bile problem yaşamaktadır; zorunlu eğitimlere dahi tabi tutulabilirler.
 • Sosyal ihtiyaçların Yalvaç’ta giderilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı ve ekonomik kaynak kapıları açılmalıdır. (Bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapan ve yapmaya da hazır olduklarını ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı; diğer kurumlardan destek alamamaktan şikayetçi. Örneğin; yüzme havuzu, spor salonu, halı saha, aile alanı gibi yapılanmalar için belediyeyle görüşme yaptıklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını, ortak paydada birleşemediklerini bizlerle paylaştı.)
 • Ekonomik gelişme açısından atılması gereken ilk adım, öğrenci sayısının arttırılması olmalıdır.
 • Küçük, büyük esnaflar bir araya gelmeli ve üniversiteye destek konusu tekrar gündeme getirilmelidir. Bürokrasiye takılma handikabı elbirliğiyle aşılmalıdır.
 • Organize sanayi bölgesi süt ve hayvancılık üretimi için de değerlendirilmelidir; bu değerlendirme işsizliğin de önünü kesmekte yararlı olacaktır. Genelde dışarıdan talep gören organize sanayi bölgesinin Yalvaç esnafı için de cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Aidatların fazlalığı, küçük esnaf lehine düşürülmelidir.
 • “İyi eleman, iyi mühendis, iyi…” algısından vazgeçilmeli; çünkü Yalvaç o istihdamı sağlamaya müsait bir kent değildir. Bu nedenle Yalvaç’ta, eğitim, tarım ve hayvancılığın geliştirmesi üzerine yoğunlaşılmalıdır.
 • Yalvaç’taki bireyselliğin önüne geçilmeli, ortaklık müessesesi ve birlikte çalışma kültürü oluşturulmalıdır.
 • Kadınların işgücüne katılımı sağlanmalı.
 • Meralara gereken önem verilmeli.
 • Direkt olarak “büyük” için uğraşmak yerine, “küçük” olanı büyütmek için uğraşmak gerekmektedir.
 • Öncelikle üniversitelerin yeni öğretim üyeleri ve iyi öğrencilerle revize edilmesi gerekmektedir. Yakın gelecekte üretim ne kadar yapılırsa yapılsın, öğrenci ve eğitim kadar katkı sağlamayacaktır.
 • Antik kent ve dolayısıyla turizmin Yalvaç için sunduğu ekonomik kalkınma fırsatları kaçırılmamalıdır. Kentin ilgili kurumları turizm değerlerini geliştirmek adına gerekli mesaiyi harcamalıdır.
 • Hayvancılık potansiyeli, bir veterinerlik fakültesi açılarak değerlendirilmelidir.
 • Birtakım toplu satış ve hizmet alanları (telefoncular, berberler çarşısı) kurulmalı.
 • Vatandaşlar için alternatif yaşam ve çalışma alanları oluşturulmalı.
 • Maddi kazancın kent içinde harcanması ve gelirin yine kentteki ekonomik sirkülasyon içine dahil edilmesi sağlanmalı.
 • Yerel ekonomi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili ama ne yazık ki şu anda aramızda bile olamayan yetkililerin harekete geçirilmesi ve çok geç olmadan kent ekonomisi için bir şeyler yapılmaya başlanması gerekmektedir. Yalvaç ekonomisine gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Yalvaç sahipsiz bırakılmamalıdır. Bu forum çıktılarının siyasetçilerin seçim beyannamelerine girmesi gerekmektedir.

YALVAÇ’TA KENT – ÇEVRE – YEREL YÖNETİM

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Çevre

İlçede atıklar ve çöpler Yalvaç Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığı ile düzenli olarak toplanmaktadır. Ancak bu atıklar “Vahşi Depolama” olarak adlandırılan usul ile depolanmaktadır. Kentin belirli noktalarında evsel atıklar için ayrıştırmalı çöp kutuları mevcuttur ayrıca ambalaj atıkları, atık yağlar, pil ve akümülatörler ayrıştırmalı kutularda toplanmaktadır. Yalvaç Belediyesi öncülüğünde çevre kent ve kasabaları içine alan GEYAŞA birliği kurulmuştur. Birlik marifetiyle çöplerin Avrupa Birliği standartlarında toplanarak depolanması hedeflenmektedir. Ancak birlik henüz aktif olarak çalışmamaktadır.

Yalvaç Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi mevcuttur ancak tesiste kapasitesi itibariyle yalnızca biyolojik arıtma yapılmakta, kimyasal arıtma ise yapılamamaktadır. İlçede faaliyet gösteren kesimhane ve sanayi tesislerinin ön arıtma yapmaksızın atıklarını kanalizasyona verdikleri ve bu nedenle tesis girişindeki atıksuda kan ve renkli boyalar olduğu Belediye tarafından tespit edilmiştir.

KÖYDES projesi kapsamında Isparta İl Özel İdaresi tarafından ilçeye bağlı köylerde kanalizasyon atıklarının depolanması amacıyla çukurlar oluşturulmuştur. Bu alanlar düzenli olarak boşaltılmakta ve kanalizasyon sularının Eğirdir havzasına ulaşması engellenmektedir.

Yalvaç’ta yeşil alanlar ile rekreasyon alanlarının yeterli olduğu görülmektedir. 2010 yılında güncellenen imar planına göre ilçede kişi başına 10 m2 yeşil alan düşmektedir.

İlçede çevre bilinci açısından büyük önem arz eden kent ormanı mevcuttur. Ancak ilçenin büyüklüğü ve nüfusu göz önünde bulundurulduğunda orman alanının yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca çöp depolama alanının ormanlık alana oldukça yakın olması kent ormanı için tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca ilçeye yapılan cezaevinin de kent ormana oldukça yakın bir alana yapıldığı görülmektedir.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yeterli personel ve ekipman ile düzenli olarak tüm mahalle ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini yürütmektedir. Ancak bu noktada ilçe halkının çevre temizlik bilincine yeterince sahip olmadığı görülmektedir. Bu anlamda Yalvaç Belediyesi ve Muhtarlar Birliği öncülüğünde düzenlenecek etkinlikler ile halkın çevre temizliği ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

 

Kent

Yalvaç’ta mevcut imar alanlarının 100.000’e kadar nüfus yoğunluğuna yeteceği tahmin edilmektedir. Yalvaç’ta bir konut bunalımı probleminin olmadığı anlaşılmıştır. Bu anlamda Belediye tarafından yapılan ucuz konut projesine ilçe halkından yeterli talep oluşmadığı görülmüştür.

İmara açılan alanların fazlalığı tarım alanlarını olumsuz etkilemiştir. Tarım alanlarını daralması ekonomiye de olumsuz olarak yansımaktadır.

Kentsel yenileme çalışmalarında geleneksel mimariye önem verilmektedir. Kaş Mahalle’de belirlenen sokaklarda geleneksel Yalvaç evlerinin restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Günümüzde Yalvaç’ın kent merkezi Çarşı Mahallesi ve Pazar Mahalle civarıdır. Ancak üniversitenin de içerisinde bulunduğu Zafer Mahalle’de plansız olarak ticari alan ruhsatları verilmesi uzun vadede kent merkezinin üniversite hattına kaymasına neden olabilecektir. Bugün ilçe nüfusunun %14’ünün Zafer Mahallesinde ikamet ettiği görülmektedir.

Yalvaç’ta kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yapılabileceği bir kültür merkezi bulunmamaktadır. İlçenin büyüklüğü ve öğrenci yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum ilçenin sosyal olanaklar bakımından kısıtlanmasına neden olmaktadır.

İlçede toplu taşıma mevcut olsa da bireysel otomobil kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Bu anlamda ilçede trafik yoğunluğu fazladır ve park problemleri yaşanmaktadır. Mevcut kapalı otoparkın aktif olarak çalışmadığı görülmüştür. Yalvaç otogarının kent merkezi içerisinde bulunması ve kapasite açısından yetersiz olması da trafik problemlerini artırmaktadır. İlçe girişinde çevre yolunda bulunan yeni otogarın hayata geçirilmesi önemli bir avantaj oluşturacaktır.

Yalvaç bağlantı yollarının bölünmüş yol olmaması kent için önemli bir dezavantajdır. Özellikle Sağır-Çay-Afyon yolunun yapım çalışmaları tamamlandığında Afyonkarahisar ile Yalvaç’ın ekonomik ve sosyal ilişkilerinin güçleneceği öngörülmektedir.

 

Yerel Yönetimler

Yalvaç Belediyesinin personel sayısı, hizmet araçları ve kentsel tesisler bakımından güçlü bir belediye olduğu görülmektedir.

Yalvaç Belediyesine ait asfalt şantiyesinde üretilen asfalt ile 2017 yılı içerisinde 140 km’lik asfaltlama çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkın işbirliği ile ilçeye doğalgaz getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılı itibariyle Yalvaç merkezde doğalgaz hattı döşenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Yalvaç Belediyesi özel günlere (anneler günü, öğretmenler günü, tıp bayramı gibi) büyük önem vermekte ve bugünleri yönetim ve halkın buluşmasında bir vesile olarak görmektedir. Ayrıca geleneksel ramazan etkinlikleri ve Hıdırellez şenlikleri Belediye öncülüğünde her yıl düzenlenmektedir.

Belediye bütçesinin yeterli olduğu görülmektedir. Ancak bütçenin ilçe ekonomisine katkı sağlayacak ve ilçenin gelişmesini sağlayacak yatırımlara dönüştürülemediği anlaşılmaktadır.

Halkın yönetime katılımının yeterince sağlanamadığı anlaşılmıştır. Belediye tarafından gerçekleştirilecek projelerde, fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar katılımın sağlanması projelerin benimsenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda Kent Konseyine işlerlik kazandırılması da önemli bir avantaj oluşturabilecektir.

İlçe sakinleri hem yerel siyaset bakımından hem de ülke siyaseti bakımından yönetimsel ve siyasal konulara ilgilidir. Yalvaçlıların geçtiğimiz 10 yıla kadarki süreçte ulusal siyasette önemli bir aktör olduğu bilinmektedir. Ancak hemşerilik bilincinin kaybedilmesi ve ilişkilerin siyasallaşması Yalvaç’ın ulusal siyasetteki önemini günümüzde kaybetmesine neden olmuştur.

Büyükşehir yasasında bugün gündemde olan değişikliklerin gerçekleşmesi halinde nüfusu itibariyle Isparta, Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Bu durum Yalvaç’ın yerel yönetiminde de imar planları, belediyeye ait araç ve tesislerin durumu, köylerin mahalleye dönüşmesi gibi önemli değişiklikler olacaktır. Ancak Isparta’nın Büyükşehir olması durumunda koordinasyon merkezinin Yalvaç’a kurulması halinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi mümkündür.

Yalvaç 2012 yılı itibariyle Uluslararası Cittaslow Birliği üyesidir. Ülkemizden birliğe üye olan 15 kentten biri olması Yalvaç’ın önemli bir turizm alanı olduğunu göstermektedir. Ancak kentin markalaşması için Cittaslow unvanın ve kentin yerel değerlerinin yeterince kullanılamadığı görülmektedir.

 

GÜÇLÜ YANLAR – FIRSATLAR

Çevre

Kent içerisinde Belediye tarafından belirlenen noktalarda ayrıştırmalı çöp kutularının bulunması çevreninin korunması ve çevre bilinci oluşturulması açısından önemli bir üstünlüktür.

Katı atıkların toplanması ve Avrupa Birliği standartlarında toplanmasını hedefleyen çevre köy ve kasabaları içerisine alan GEYAŞA isimli birliğin Yalvaç Belediyesi öncülüğünde kurulmuş olması, ilçe belediyesinin çevreye verdiği önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca belediyeye ait bir Atıksu Arıtma tesisi de mevcuttur.

Yalvaç’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 m2 dir. Bu rakam Türkiye ortalaması göz önünde bulundurulduğunda ortalamanın üzerindedir. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde bir Kent Ormanı bulunmaktadır.

Cittaslow üyesi olan Yalvaç Belediyesi, Temizlik İşleri müdürlüğü marifetiyle düzenli olarak tüm mahalle ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İl Özel İdaresi tarafından ilçeye bağlı köy ve kasabalarda kanalizasyon sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede insani atıkların Eğirdir havzasına ulaşmasının önüne geçilmiştir.

 

Kent

Yalvaç’ta imara açılan alanların miktarı nüfus ile kıyaslandığında yeterlidir. Bu anlamda gelişmekte olan kentlerin en önemli sorunlarından olan konut bunalımı Yalvaç’ta yaşanmamaktadır.

Yalvaç Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çeşitli projeler ile geleneksel Yalvaç evlerinin restorasyonu gerçekleştirilmekte ve kent dokusunun korunması hedeflenmektedir.

 

Yerel Yönetimler

Yalvaç Belediyesinin personel, araç gereç ve bütçe bakımından yeterli imkânlara sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Yalvaç Belediyesi festival, şenlik ve özel günlere önem vermekte ve Belediye öncülüğünde çeşitli kutlamalar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Yalvaç Belediyesi Cittaslow Birliği ve Tarihi Kentler Birliği gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyedir.

 

ZAYIF YANLAR – TEHDİTLER

Çevre

İlçede çöp ve atıkların vahşi depolama olarak adlandırılan, modern olmayan yöntemlerle yapılması önemli bir sorundur. Ayrıca Belediyeye ait Atıksu Arıtma tesisinin sadece biyolojik arıtma faaliyetlerini gerçekleştirmesi önemli bir eksikliktir. İlçede bulunan üretim tesisleri ve kesimhanelerin ön arıtma yapmaksızın atıklarını kanalizasyona aktarması arıtma faaliyetlerini güçleştirmektedir. İlçede kimyasal arıtma yapabilecek kapasitede bir arıtma tesisinin bulunmaması Yalvaç ekonomisinin önemli unsurlarından olan deri sanayini bitme noktasına getirmiştir.

İlçede bulunan kent ormanının büyüklüğü ve niteliği yetersizdir. Ayrıca ormanlık alana oldukça yakın bir noktada çöp depolama alanının bulunması önemli bir dezavantajdır. Ayrıca yine ormanlık alana yakın bir alanda Cezaevi inşaatı yapılması da orman varlığını uzun vadede olumsuz etkileyebilecektir.

 

Kent

İlçede mevcut imara açık alanların 100.000 kişilik bir nüfusa yeterli olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 22.000 kişilik ilçe nüfusu göz önünde bulundurulduğunda ihtiyacın çok üzerinde bir alanın imara açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum tarımsal alanların azalması ve tarıma dayalı olan ilçe ekonomisinin zarar görmesi anlamını taşımaktadır. Ayrıca ilçede konut arzı fazlalığı da mevcuttur.

Gelişen kentlerin önemli sorunlarından bir tanesi de kent merkezinin korunması ve bu merkezin kaymasının önüne geçilmesidir. Yalvaç’ta plansız şekilde verilen ticari alan ruhsatları ile birlikte ticari alanların belli bir kısmının üniversite hattına kaydığı görülmektedir. Uzun vadede bu durum kent merkezinin üniversite hattına kayması sonucunu doğurabilecektir.

İlçenin en büyük zayıflığı kültür ve sanat faaliyetlerinin oldukça az olmasıdır. Nüfusun büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bir Kültür Merkezinin bulunamaması önemli bir eksikliktir.

Kapalı otopark alanı mevcut olsa da bu alanın aktif olarak kullanılmıyor olması ilçede trafik problemlerini artırmaktadır. Ayrıca mevcut otogarın ilçe merkezine yakın bir alanda yer alması ve niteliği itibariyle Yalvaç’ın ihtiyaçlarına cevap vermemesi önemli bir eksikliktir.

İlçenin önemli ulaşım yollarından uzak olması ve ilçeye ulaşımı sağlayan yolların bölünmüş yol olmaması Yalvaç için önemli bir dezavantajdır.

 

Yerel Yönetimler

Yeterli mali ve teknik imkânlara sahip olduğu görülen Yalvaç Belediyesinin bu imkânlarını İlçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlara dönüştürülemediği görülmektedir.

Yalvaç’ta halkın yönetime katılımının sağlanamaması da önemli bir eksikliktir. İlçede bir kent konseyinin aktif olarak faaliyet göstermemesi Yalvaç açısından önemli bir dezavantajdır.

Yalvaç yeterli turizm unsurlarına sahip olmakla birlikte Türkiye’den Cittaslow unvanını kullanma hakkına sahip 15 kentten bir tanesidir. Ancak mevcut durum incelendiğinde turizm değerlerinin gerektiği gibi kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Cittaslow unvanının da kentin tanıtımı ve markalaşması noktasında kullanılmaması önemli bir eksikliktir.

 

ÖNERİLER 

 • GEYAŞA birliği derhal faaliyete geçirilmeli ve atıkların toplanması ve depolanmasında modern usuller kullanılmalıdır.
 • Evsel atıklar kompostlanarak toplanmalı ve atıklar için yerinde ayrıştırma metodu kullanılmalıdır.
 • Belediyeye ait Atıksu Arıtma Tesisine kimyasal arıtma fonksiyonunun kazandırılması için Bakanlık desteği alınmalıdır.
 • Endüstriyel İşletmelerin ön arıtma yapması sağlanmalıdır.
 • Hayvansal atıklar ile diğer atıkların değerlendirilmesi ve temiz enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla bio-gaz tesisi yapılmalıdır.
 • Konut arzındaki fazlalık göz önünde bulundurularak, tarım alanlarını imara açılmasının önüne geçilmelidir.
 • Mevcut imar planları ve ticaret alanları gözden geçirilmeli ve kent merkezinin uzun vadede plansız şekilde üniversite hattına kaymasını önüne geçilmelidir.
 • Ticari alanlar için verilecek izin ve ruhsatlarda kent nüfusunun yoğunlaşma ve yığılma alanları göz ününde bulundurulmalıdır.
 • Kentte bir kültür merkezi oluşturulmalıdır.
 • Mevcut yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Mevcut kent ormanı alanı genişletilmeli ve işlevsel hale getirilmelidir.
 • Kentsel dönüşüm çalışmalarında kent dokusunu korunmasına önem verilmelidir.
 • Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi kent ekonomisi ve gelişimi için önem arz etmektedir.
 • Belediye kentsel karar alma süreçlerinde halkın yönetime katılımını sağlamalıdır.
 • Hemşeri kültürü geliştirilmesi yolu ile siyasallaşmanın önüne geçilmelidir.
 • Kentin markalaşması için Cittaslow unvanı kullanılmalıdır.
 • Kentin kültürel mirası ve yerel değerleri kullanılarak Yalvaç’ın bir cazibe merkezi olması sağlanmalıdır.
 • Cittaslow felsefesinin halk tarafından bilinirliğinin artırılması gereklidir.

 

YALVAÇ’TA TOPLUMSAL ve KENTSEL YAŞAM

MEVCUT DURUMANALİZİ

Nüfus ve Hareketlilik

Bir yavaş şehir olarak Yalvaç, oldukça sakin ve durağan bir kent yaşamına sahiptir. Coğrafi konumu itibariyle (anayol kavşaklarında olmaması) içeride kalmasından ötürü, kapalı bir kültür ve yaşam biçimini yansıtır. Yaş ortalaması yüksektir ve bu da kent yaşamının belirli bir rutin içinde sabitlenmesine neden olmaktadır.Geleneksel bir toplum yapısı özelliği göstermektedir.İl merkezine uzak olması, kente kendi imkânlarında bir özerklik sağlamıştır.

Ekonomi ve Girişim Potansiyeli

Ziyaretçi potansiyeli açısından verimli ve sürekli imkânları olan bir kenttir. Antik kenti, üniversiteleri ve yakında hizmete girecek cezaevi sayesinde sabit ve yeterli bir insan sirkülasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Beslenme, barınma, konaklama ve eğlenme ile ilgili ihtiyaçların karşılanması hususunda girişimciler için bir cazibe merkezi olmaktadır. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında yaşayan kentlilerin, antik kent ziyareti yapanların ve kültürel ziyaretler için gelenlerin geliş-gidiş ve harcama performansları da kent için cazip birer kaynak sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin girişimcilere fırsat vermesi ve ekonomiye can katmaları söz konusudur. Özellikle yurtiçinde, variyetleriyle öne çıkan Yalvaçlılar bulunmaktadır.

Kültürel Arka Plan ve Turizm

Yalvaçlı olmakla beraber yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan birçok kentli, bulundukları yerlerde Yalvaç’ı temsilen dernek ve vakıflar kurarak sanatsal ve kültürel anlamda çalışmalar yapmaktadırlar. Kent, yurtiçinde özellikle Konya, Akşehir, Ankara, Afyon ve İstanbul ile yurtdışında da Avrupa, özellikle Fransa ile irtibat halindedir. Büyük bir kültürel yatırımın küçük bir modelini temsil etmektedir. Kentin kendine özgü ve ilgi çekici bir yemek ve ikram kültürü vardır. Geleneksel ama bir o kadar da modern mimari dokuya sahip bir yerleşke olarak öne çıkmaktadır. PisidiaAntiokheia antik kenti, Yalvaç turizmi için büyük bir değerdir. Mimari doku ve antik kentin varlığı, dini ve tarihi turistleri çekmek açısından büyük etmenler olarak öne çıkmaktadır. Dört okulu barındıran bir üniversite kampüsüne sahip Yalvaç’ın kültürel yapılanması öğrencilerin de temasıyla daha da gelişmektedir.

Eğitim

4100 üniversite öğrencisini, 8000 ortaöğretim öğrencisini kapsayan Yalvaç, sayılar itibariyle tam bir eğitim-öğretim kentidir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin biri yüksekokul, üçü meslek yüksekokul olmak üzere dört birimi Yalvaç’ta bulunmaktadır. Öğrenciler kente çok kültürlü bir bakış açısı kazandırmıştır. Kentte bulunan eğitim kurumları sayesinde kent akademik bir vitrine kavuşmuştur. Eğitim kurumlarının varlığı kentteki proje ve yenilik gücünü arttırmaktadır.

Politik Yapılanma

Yalvaç politikayla son derece içi içe olan bir kenttir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde ve yurdun çeşitli yerlerinde siyasetçileri mevcuttur. Halkın her kademesinden insan, politik bir donanıma ve çevreye sahiptir.

GÜÇLÜ YANLAR-FIRSATLAR

Yalvaç kendine has toplumsal ve kentsel yapılanmaya sahip bir kenttir. Değişken olmayan ve sürprizlere meydan vermeyen bir kentsel yaşam söz konusudur. Kış aylarında öğrencilerin, yaz aylarında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan Yalvaçlıların katılımıyla belirli bir standardı daima yakalayan bir nüfus yoğunluğu var. Sosyal hayatın durmadan akmasına imkân verecek insan sirkülasyonu mevcut. Özellikle ticari anlamda ve ekonomiye faydası olacak şekilde, birçok girişimci iş insanı ile irtibat söz konusu. Ankara ile siyasi bağlantılar çok kuvvetli ve sağlam. Ankara ve Afyon ile kültürel ve ticari bağlantılar kayda değer düzeyde. Mimari doku açısından, özellikle turuncu kerpiç evleriyle fark yaratıyor. Birtakım tarım ürünlerinin en verimli yetiştirildiği yerlerden biri. Tarihsel donanımı kuvvetlidir. İl merkezinden uzak ve kapalı bir toplum olmasına rağmen kendi kentsel düzenini kurmuş. Antik kent, üniversiteler ve tarihi sayesinde kültürel trafiğe ve eğlence sektörünün gelişmesine oldukça uygundur.

ZAYIF YANLAR-TEHDİTLER

Yalvaç’ta yeniliklere kapalı ve yerinde sayan bir toplumsal yaşam söz konusu. Genç nüfusun neredeyse tamamı dışarıda. Özellikle coğrafi konumu itibariyle dışa açılması oldukça zor bir kent. Keçecilik, dericilik gibi eskiden sürdürülen ve kazanç sağlayan birçok mecra ölmeye yüz tutmuş. Ekonomik özgürlük ve iş imkanları çok kısıtlı. Gelendost ve Şarkikaraağaç gibi çevre ilçeler nedeniyle kendini tam olarak ifade edemiyor. Endüstriyelleşen üretim mekanizmasına ayak uyduracak insan kaynağı yok. Kültürel ve toplumsal açıdan insanların etkileşime geçebileceği bir yapı bulunmamakta. Tiyatro, sinema gibi kültürel ve toplumsal sosyalleşme alanlarının bulunmaması, bazı boşluklara neden oluyor. İbadethaneler ve dini merkezler, personel eksikliğinden ötürü yeterli ve doğru hizmeti veremiyor.

Göç edenlerin kalıcı olarak geriye dönme oranları oldukça düşük. Köylerdeki genç nüfus, şehirlere gidebilmek adına köy içi evlenmeyi reddederek, kentliler ve şehirlilerle evlenmeyi tercih ediyor; bu da kültürel çatışmalara ve neticede aile içi şiddete neden oluyor. Boşanmalar, işsizlik ve madde kullanımında gözle görülür bir artış var ve bu da toplumsal yaşamı fazlasıyla etkileyip suç oranının yükselmesine neden oluyor. İşsizlik ve madde kullanımı gençlerin özellikle trafikte suça meyletmelerine neden oluyor. Kız çocukları ve kadınlar için tehlike arz eden durumlarla sık sık karşılaşılıyor. Psikolojik destek alma noktasında insanlar taleplerine karşılık bulamıyorlar.

Hıdırlık adıyla anılan bölge otantik kültürü yansıtan, insanlar arası kaynaşmaya mekân olan yer idi ama hastaneye tahsis edilerek kültürel sürekliliğin kesilmesine yol açıldı. Kentin hastanesi ulaşım ve hizmetten yararlanma açısından oldukça kötü bir lokasyona sahip. Sağlık hizmetlerindeki süreksizlik ve istikrarsızlıktan dolayı, yerel halkın sağlığa aktardığı para Isparta ve Akşehir’e akıyor. Hekimlerin sık değişikliği de problemlere neden oluyor. Kendi köyleriyle irtibatı kopmuş ya da kopmak üzere. Kontrolsüz bir yapılaşma ve bunun neticesinde toplumsal kaynaşma ortamlarının yok edilmesi söz konusu. Tarımsal ilaçlamalar neticesinde artan kanser vakaları ile karşılaşılıyor. Belediye kontrolü ve ilgisi ihtiyaçların çok çok altında. Özellikle emniyet teşkilatı olmak üzere, hizmet veren kurumların teçhizat ve personel sayısı yetersizlikleri, çeşitli eksikliklerin giderilememesine yol açmaktadır. Yabancı uyruklu bireylerin geçici ya da kalıcı konaklamaları çeşitli toplumsal sorunlar yaratmakta. İzinsiz ve kayıtsız çalıştırma hem yabancı uyrukluları hem de hali hazırdaki çalışan kesimi zorda bırakıyor.

Yerel halk ve öğrenci arasında kurulması gereken kültürel köprü bir türlü kurulamıyor. Maddi açıdan yetersiz olan öğrenci, zorda kalarak her türlü yola girebilirken, öğrenciyi maddi kaynak olarak kabul eden yerel halk da maalesef buna zemin hazırlıyor. Devlet yurdunun kapasitesinin düşüklüğü, gençleri zor durumda bırakıyor. Dezavantajlı gruplarla, bilhassa engellilerle iletişim zayıflığı, onların ötelenmesine neden oluyor. Yaşlı nüfusunun fazlalığına rağmen, yaşlılarla ve yaşlı bakımıyla ilişkili pratikler geliştirilmemiş. Kadınlar toplumsal yapılanmada kendilerini ifade edemiyorlar, kadın dernekleşmesi söz konusu bile değil. Aile içi şiddet fazla olduğu için, kadın daima tetikte ya da hayati tehlike içinde yaşıyor. Zamanında işler ve yararlı olan birçok tesis, bilhassa sportif aktivitelere uygun birçok sosyalleşme mekânı şu anda atıl ve çürümeye terk edilmiş vaziyette.

ÖNERİLER

 • Yerel yönetim biçimlerindeki yeni düzenlemeler gereği ilçelerin aldığı malum durumların gidişatı köyleşmeye doğru kaydırması kaçınılmaz ise, Yalvaç modern bir köy haline getirilmeli.
 • Kentin nabzının attığı, Çınaraltı denilen toplanma ve sosyalleşme mekânı sosyal tesis modeli uygulanarak cazibe merkezi haline getirilmeli. Eskiden Çınaraltı’nda bulunan Hoyrani Kitapçısı ve benzeri oluşumlar hayata döndürülmeli.
 • Sinema, tiyatro, zanaat mekânları ve kitapçısı ile bir arasta kültürü düşünülmeli ve uygulanmalı. Açık alan girişimcilerinin, turistik yer stantları tadında çalışan girişimcilerin buraya çekilmesi için çalışmalar yapılmalı. Yeni üretim kalıpları çıkarılmalı. İlçe kütüphanesi daha işler hale getirilmeli.

(Bu noktada bir karşı fikir kayıtlara geçti: Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Bülent OKUMUŞ, arasta fikrinin uygulamaya geçmesi için çok komplike bir düzenleme yapılması gerektiğini, aksi takdirde insanların bunu desteklemeyeceğini, toplumun vakit öldürülen bir alan olarak görüp dışlayacağını iddia etti. Sayın Okumuş, arasta yerine bir fabrikanın hem kazanç hem de toplumsal aidiyet anlamında halkı daha çok tatmin edeceğini, hizmet sektörüne değil, endüstriye yatırım yapılması gerektiğini savundu.)

 • Birtakım toplu satış ve hizmet alanları (telefoncular, berberler çarşısı) kurulmalı.
 • Kültürel temas kurulması ve dışarıdan gelenin burada kalması için imkânlar ve fırsatlar yaratılmalı; dışarıya kaçan genç nüfus buraya döndürülmeli. Gerek kültürel gerek ticari etkileşimlerin önü açılmalı. Burada eğitim gören öğrencinin de burada kalması için gerekenler yapılmalı.
 • Özellikle sağlık ve inanç hizmeti verilmesinde çıkan sıkıntılar, çalışacak personele burayı cazip hale getirecek birtakım ayrıcalıkların (lojman tahsisi, ücret tazminatı, ulaşım kolaylığı gibi) tanınması ile çözülebilir. Yaşlı nüfus fazlalığının beraberinde getirdiği gereksinimlerden ötürü fizyoterapist sayısı arttırılmalı ve kalıcı hale getirilmeli.
 • Sağlık, emniyet ve üniversite aile içi şiddet ve madde kullanımı hususlarında daima birbirinden haberdar olarak çalışmalı; sık ve işlevsel konferanslar verilmeli, yetkililer eliyle eğitimler düzenlenmeli.
 • Atıl duruma gelmiş ama kentin malzemesini daima verebileceği, bu yüzden de özellikle iş imkânı yaratma açısından hep avantajlı olan dericilik, keçecilik, semercilik, helvacılık, haşhaşçılık gibi zanaatlar canlandırılmalı ve modernleştirilmeli.
 • Kentin gece güvenliği ve psikolog ve sosyolog boyutunda gece mesaisi oluşturulmalı. Özellikle kız çocukları maddi zorluklar karşısında toplumun dışına itilmemeli. Temel ihtiyaçlar karşılanmadığı için mecburiyetten başvurulan yöntemlerin önü kesilmeli.
 • Yurt sayıları çoğaltılmalı, ders çalışmaya ve standart bir yaşam sürmeye elverişli konaklama mekânları yaratılmalı.
 • Dar gelirli ailelerin çocuklarında daha fazla karşılaşılan suça meyletme ve suç oranında artış, yeni iş imkânları yaratılmasıyla ve kişi başına düşen milli gelirin arttırılmasıyla engellenmeli.
 • Engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için alternatif yaşam ve çalışma alanları ortaya konmalı.
 • Özellikle kadınların desteklenmesi sağlanmalı, devlet destekli kredi alımları cazip hale getirilmeli. Boşanan ya da şiddet gören kadın, doğru yöntemlerle ve süreklilik arz edecek biçimde korunmalı.
 • Yabancı uyruklu vatandaşlar kayıt altına alınmalı.
 • Pelitaltı Spor Kompleksi adı altında anılan mekânın çürümeye terk edilmesi önlenmeli, mekân tekrara eski canlılığına kavuşturulmalı.
 • Kentsel yaşam ve yerleşim konusunda belediyenin daha tarafsız olması sağlanmalı.
 • Kentin politik gücü ve çevresi harekete geçirilmeli ve kent için çalışacakları biçimde motive edilmeli.
 • Kent hakkında söz sahibi olan bürokratların neredeyse tamamının Yalvaçlı olmaması söz konusu; bu durum gerekli tedbir ve teşviklerle önlenmeli.
 • Maddi kazancın kent içinde harcanması ve gelirin yine kentteki ekonomik sirkülasyon içine dahil edilmesi sağlanmalı.

 

YALVAÇ’TA KAMPÜS HAYATI

 MEVCUT DURUM ANALİZİ

 Konaklama/Barınma

 İlçede barınma ve konaklama konusunda yeterli arz mevcuttur. Özellikle son zamanlarda yapılan apartlar ve Kredi yurtlar Kurumu’na  bağlı yurt imkanı öğrencilere bu konuda rahatlık sağlamaktadır. Ayrıca, kendi evinde kalmak isteyenler için uygun kiralarla konut bulmak mümkündür. Ancak talebi karşılayacak arz konusunda sorun yaşanmasa da hizmet sunumu ve sunulan hizmetin kalitesi bakımından yetersiz olduğu düşünülmektedir.

 

Güvenlik

 Sakin şehir olan Yalvaç nispeten suç oranlarının az olduğu ve kolluk güçlerinin öğrenciler konusunda oldukça hassas olduğu bir yerdir. Bununla birlikte kampüs içinde ve dışında istenmeyen olayların zaman zaman yaşanmasına engel olunamamaktadır.

 

Ulaşım

Kent içi ulaşım konusunda sorun yaşanmamaktadır. Üniversiteye ve merkeze ulaşım sağlayacak yeterli dolmuş ve taksi bulunmaktadır. Aynı zamanda fiyatlar öğrencinin bütçesini zorlamayacak şekildedir. Şehir dışı ulaşım konusunda ise aynı kolaylık bulunmamaktadır. Isparta’ya ulaşımda sadece bir işletmenin hizmet veriyor olması hem gidiş-dönüş sefer saatlerinin, hem sunulan hizmetin kalitesinin hem de fiyatın öğrencinin aleyhine olmasına neden olmaktadır. Diğer şehirlere yolculuklarda da talebin fazla olduğu (ara sınav sonrası dönem, resmi tatil dönemleri gibi) dönemlerde çoğunlukla arz uyum sağlayamamakta ek sefer düzenlenmesine rağmen güçlüklerle karşılaşılabilmektedir.

 

Park ve Dinlenme Alanları ile Fiziksel Yapı

İlçe genelinde yeşil alan ve park konusunda sorun bulunmamakla birlikte yerleşke içinde öğrencilerin dinlenebileceği yeterli oturma alanı ve yeşil alan yoktur. Ayrıca özellikle Yalvaç Teknik Bilimler MYO ile Yalvaç MYO binaları yıpranmıştır ve yeniden düzenleme gerektirmektedir.

 

Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Bu konuda ilçe öğrenciler tarafından yetersiz görülmektedir. Yeterli spor tesislerinin, koşu, yürüyüş ve bisiklet yollarının olmadığı veya yetersiz olduğu, ilçe dışında gerçekleştirilen etkinliklere ise öğrencilerin katılımının sağlanamadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte her yıl yerleşke içinde bahar şenlikleri, konserler ve spor karşılaşmaları düzenlenerek öğrencilerin bu ihtiyaçları nispeten karşılanmaya çalışılmaktadır.

 

Sağlıklı Çevre Dostu Uygulamalar ve Temizlik

İlçe genel olarak temizdir ve bu konuda sorun yaşanmamaktadır. Ancak yerleşke içinde yer alan okulların iç mekân temizliğinde sorun olmamakla birlikte, okulların dışında yerleşke içinde hem atıkların çöpe atılması hem de temiz hava sahasına uyulması konusunda özellikle öğrencilerin daha dikkatli olması gerektiği belirtilmektedir.

 

Sağlık

İlçede sağlık kuruluşları ve sağlık hizmetine ulaşma konusunda sıkıntı bulunmamaktadır. Ana branşlarda hekim bulunmaktadır ve öğrencilere yeterli düzeyde hizmet verilebilmektedir. Yerleşke içinde ise sağlık birimi yoktur.

 

GÜÇLÜ YANLAR – FIRSATLAR

 Konaklama/Barınma

 İlçe diğer ilçelerle kıyaslandığında talebi karşılayacak konaklama imkânlarına sahiptir. Aynı zamanda yapımına başlanılan bir yurt ve yapımına başlanacak olan başka bir yurt daha vardır. Bu durum hem öğrencileri barınma konusunda rahatlatmakta hem de rekabet nedeniyle özel yurtların hizmet kalitesini arttırırken fiyatları öğrenci lehine düşürmektedir.

 

Güvenlik

İlçenin en önemli üstünlüğü okulların bir yerleşke içinde toplanmış olmasıdır. Bu durum özel güvenlik görevlilerinin yerleşke içinde güvenliği sağlamasında fırsat tanımaktadır. Yine yerleşke içinde yer alan okullarda fotokopi (kırsatiye), kantin ve yemekhane hizmetlerinin veriliyor olması öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için başka yerlere gitmesini engellemekte, bu nedenle güvenliğe destek olmaktadır.

 

Ulaşım

Kent içi ulaşım imkânları yeterli ve fiyatları uygundur. Mevcut durumda belirtildiği gibi her ne kadar Isparta’ya ve diğer illere yolculuklarda özellikle talebin fazla olduğu dönemlerde sorun yaşanıyor olsa da ilçenin şehirlerarası yol üzerinde olması, diğer ilçelerden ve/veya diğer illerden gelen otobüslerle ulaşım imkânı tanımaktadır.

 

Park ve Dinlenme Alanları ile Fiziksel Yapı

Mevcut durumda belirtildiği gibi ilçe içinde yeşil alan sorunu yoktur. Yerleşke içinde yeterli alan olmamakla birlikte yerleşke arazisinin yeterli olması ileride yapılacak düzenlemelere imkân vermektedir.

 

Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

İlçede yeterli faaliyet olmamakla birlikte yerleşke içinde her yıl etkinlikler düzenlenmekte ve çevre ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin katılımı da sağlanmaktadır.

 

Sağlıklı Çevre Dostu Uygulamalar ve Temizlik

Hem ilçe hem de yerleşke içinde bulunan alanların temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konuda yerleşke içinde yer alan okulların yönetimleri gerekli önlemleri almaya özen göstermektedir.

 

Sağlık

Mevcut durumda belirtildiği gibi ilçe içinde yer alan devlet hastanesinde ana branşlarda hekim bulunmaktadır ve öğrencilere yeterli düzeyde hizmet verebilmektedir. Aynı zamanda sağlık ocaklarının da bulunması öğrencilerin beklemeden hizmet almasına imkân tanımaktadır.

 

ZAYIF YANLAR – TEHDİTLER

Konaklama/Barınma

İlçede öğrenciler için barınma imkânları mevcut olmakla birlikte kalınan yerlerde sunulan hizmetler yeterli değildir. Bu özellikle bilgiye ulaşma konusunda günümüzün en önemli ihtiyacı olan internet ve bilgi teknolojilerinde kendini göstermektedir. Bu durum sadece yurt ve apartlar için değil aynı zamanda yerleşke için de geçerlidir. Yerleşkenin açık alanlarında kablosuz internet erişimi sağlanamamaktadır. Bu durum öğrenciler tarafından en önemli kısıtlılık olarak görülmektedir.

 

Güvenlik

Okullar yerleşke içinde olmakla birlikte, istinat duvarlarının bulunmaması ve nizamiye kapısının turnike sisteminde olmayışı nedenleriyle yerleşke içine giriş ve çıkışlarda kontrol zorlaşmaktadır. Ayrıca, güvenlik kameralarının günümüz koşullarına uygun olmayışı ve yerleşkenin ilçe merkezine uzak bir yerde oluşu özellikle gece öğretimi gören öğrencilerin kalacakları yerlere giderken zorluk yaşamaları güvenlik konusundaki zayıflıklar olarak görülmektedir.

Bununla birlikte en önemli güvenlik zayıflığı olarak görülen istinat duvarları için gerekli girişimler başlatılmış, teknik şartnameler hazırlanmış, projeler çizilmiş ihale aşamasına gelmiştir. Ayrıca, nizamiye girişine turnike alımı görüşmeleri yapılmış, güvenlik kameralarının yenilenmesi için rektörlüğün ilgili birimleri ile yazışmalar yapılmıştır. Konunun aciliyeti ve önemi ise ilgili birimlere sıklıkla belirtilmektedir. Yerleşkenin dış güvenliğinin sağlanması için ise bu konudaki en önemli paydaşımız olan kolluk kuvvetleri ile görüşmeler yapılmış, yerleşke çevresinde ve ilçe merkezinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve saatlerde gerekli önlemlerin alınabilmesi için destekleri talep edilmiştir. Bu konuda öğrenci temsilcileri de bilgilendirilmiş, öğrencilere de güvenlik konusunda önemli rol düştüğü, şüpheli görülen durum ve kişilerin mümkün olan en kısa zamanda güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

 

Ulaşım

Bu konudaki en önemli zayıflık ilçenin Isparta il merkezine uzaklığıdır. Özellikle il merkezine tek işletmenin hizmet veriyor olması, fiyatın ve hizmet kalitesinin öğrenci aleyhine olmasına neden olmaktadır. Yine talebin yoğun olduğu dönemlerde hem Isparta’ya hem de diğer illere ek seferler düzenlenmesine rağmen yeterli ulaşım olanağı sağlanamaması önemli bir zayıflık olarak görülmektedir. Öğrenciler için olumsuzluk yaratan diğer durum bazı illere doğrudan sefer olmayışıdır. Bu durumda öğrenciler aktarmalı yolculuk yapmak zorunda kalmaktadır. Bu ise başta ekonomik açıdan olmak üzere birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir.

 

Park ve Dinlenme Alanları ile Fiziksel Yapı

Bu konudaki en önemli zayıflık yerleşke içinde yeterli dinlenme alanlarının, oturma alanlarının bulunmayışı olarak belirtilmektedir. Ayrıca diğer olumsuzluk özellikle Yalvaç Teknik Bilimler MYO’nun ve Yalvaç MYO’nun ortak hizmet verdiği binanın fiziksel olarak oldukça yıpranmış olmasıdır.

 

Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Bu konuda hem ilçe içinde hem yerleşke içinde yapılan faaliyetlerin yetersiz olduğu öğrenciler tarafından dile getirilmektedir. Ayrıca yerleşkenin SDÜ Rektörlük birimine en uzak yerlerden birisi olması, merkezde düzenlenen etkinliklere katılımı güçleştirmektedir. Yapılan etkinliklere sınırlı ulaşım sağlanması katılımın sayı ile sınırlandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu durumda çok sayıda öğrenci dâhil edilememekte, katılamayan öğrencilerin motivasyonlarınınbozulmasına neden olmaktadır. Ancak, bununla birlikte yerleşke içinde yer alan okulların düzenlediği etkinliklere ise öğrenci katılımı yetersiz kalmaktadır. Daha önce okullarda kurulan öğrenci toplulukları ise öğrencilerin yeterli talebi olmadığı, yeterli kayıt yapılmadığı gerekçeleri kapatılmıştır.

 

Sağlıklı Çevre Dostu Uygulamalar ve Temizlik

Yerleşke içinde yer alan okulların iç mekân temizliği konusunda zayıflığı yoktur ancak, özellikle yerleşke içinde sigara, yiyecek, içecek atıklarının çöp kutularına atılmaması çevre kirliliğine neden olabilmektedir.

 

Sağlık

Bu konuda en önemli zayıflık yerleşke içinde sağlık biriminin bulunmayışı olarak ifade edilmektedir.

 

 ÖNERİLER

Konaklama/Barınma

 • Hizmet kalitesinin arttırılması, çağımız için ihtiyaç haline gelen internet her noktadan erişebilir hale gelmelidir.
 • Şoförlerodası ile görüşmeler yapılarak şoförlerin öğrencilere karşı tutum ve davranışları konusunda eğitimler verilmelidir.
 • Isparta’ya ve diğer illere ulaşım konusunda özellikle yoğunluğun olduğu zamanlarda ek seferlerin arttırılması gibi çözüm yolları bulunmalıdır.
 • Güvenlik zafiyetinin giderilmesi için gerekli istinat duvarları ve nizamiye girişi düzenlemeleri yapılmalıdır.
 • Kolluk kuvvetleri ile zaman zaman toplantılar yapılarak mevcut durum değerlendirmesi ile gerekli iyileştirmeler konusunda görüşler bildirilmelidir.
 • Ortak Yalvaç Kampüs Öğrenci Toplulukları kurulabilmesi için görüşmeler yapılmalıdır.

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.