• MODA YAPI

logo

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Ocak ayı meclis kararları açıklandı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin yoğun gündemli Ocak ayı toplantısında alınan kararların detayları açıklandı.

Alınan bilgiye göre, meclisin ilk gündem maddesinde, 2021 yılı Aralık ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde Denetim Komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi. Komisyona üye olarak Belediye Meclis üyelerinden Turgut Mutaf, Abdülkadir Kurucu ve Hasan Ellidirhem aday olarak gösterildi. Denetim Komisyonuna üye seçimi için gizli oylamaya geçildi ve yapılan gizli oylamanın tasnifinde Abdülkadir Kurucu 15,  Turgut Mutaf 14), Mustafa Şafak 9, Hasan Ellidirhem’in 6 oy aldığı tespit edildi. Seçim sonuçları meclise büyük tartışma yaratırken komisyona Kurucu, Mutaf ve Şafak seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının, dördüncü maddesinde Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücreti mevzuat çerçevesinde tespit edildi.

Toplantının beşinci maddesinde, belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun %20’si oranında 2022 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 26×5.29= 137.54 adam/ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının altıncı maddesinde, belediyede çalışan Sözleşmeli Personelin 2022 yılında alacakları ücretler belirlendi.

Ücretler şu şekilde belirlendi:

Tam zamanlılar için

Kameraman: 4523,20-TL

Çevre Mühendisi: 4303,90-TL

Ziraat Mühendisi: 4303,90-TL

İnşaat Teknikeri: 4523,20-TL

Bilgisayar Teknikeri: 4523,20-TL

Bilgisayar Teknikeri: 4303,90-TL

Elektronik Teknikeri: 4523,20-TL

Elektrik Teknikeri: 4303,90-TL

Elektrik Teknisyeni: 4303,90-TL/Ay

Elektrik Teknisyeni: 4303,90-TL/Ay

Kısmi Zamanlı Avukat: 3343, 80-TL/Ay

Kısmi Zamanlı Mimar: 1434, 60-TL/Ay

Yedinci maddede, 2022 yılı içinde Belediye Meclisinin tatil yap mamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin görüşüldü. Çalışanlara maktuen en fazla 386 TL brüt mesai ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Dokuzuncu maddede, belediyede görev yapan Memur ve Sözleşmeli Personele, Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Onuncu maddede, 470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmak sızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 11.01.2022 tarihine denk gelen Salı günü saat 14:00’da Ocak ayı 2. birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On birinci maddede, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden Adalet Sarayı için hazırlatılan imar planı tadilatının onanması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden(Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 11.01.2022 tarihine denk gelen Salı günü saat 14: 00’da Ocak ayı 2. Birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On ikinci maddede, ilçemizin içmesuyu isale hattı birinci kısım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, ilçemizin içmesuyu İsale hattı birinci kısım işinde kullanılmak üzere  İller  Bankası  A.Ş.’den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların  yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi  yapmaya Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’nün yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin on üçüncü maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlardaki mevcut kiracıların Kira Sözleşmelerinin yenilenmesi, sözleşmede mevcut olan bedellerinin günümüz enflasyon rakamlarına göre yeniden değerlendirilmesi ve dört dönem olan ödeme şeklinin görüşülmesi, ayrıca kiracılardan belirli dönemlerde tahsil edilen temizlik bedellerinin görüşülmesi hususu ile ilgili olarak Turgut Mutaf, Mehmet Koca, Fevzi Yüncü, Mustafa Şafak ve Osman Köse’den oluşan komisyon kurularak, konunun komisyonca değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On dördüncü maddede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Yalvaç Belediye Başkanlığı arasında “bir adet yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılabilmesi amacıyla bu tesiste teşkilat başkanlığının ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığına reklam bedeli verilmesi” konulu sözleşmenin imzalanan / imzalanması yönünde Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On beşince maddede, Tapu Müdürlüğü’nde yapılacak belediyeyi ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantının son maddesinde, 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 1 Şubat 2022 Salı günü saat 17:30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.