• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

01 Aralık 2020

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliğleri Yayımlandı

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamayla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğlerinin yayımlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili müdürlüğün açıklaması şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24), ve Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi

Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

  1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,

  2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,

  3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları,

  4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar),

  5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları,

  6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı),

  7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları;

  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

  Kimler Başvurabilir?

  Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
  Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
   
  Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

  Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

  Yeni Yatırımlar İçin                                                  : 3.000.000-TL
  Tamamlama Yatırımları İçin                                    : 2.000.000-TL
  Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                            : 1.500.000-TL
  Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin         : 1.500.000-TL
  Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

  Yatırım Yerinin Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yatırım Yapılabilir?

  Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.
  Yeni ve tamamlama yatırımları konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması ve/veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.
  Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için arsa tahsis/irtifak belgesi bu kurum/kuruluşların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
  Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütname de başvuru ekinde sunulmalıdır.
  Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası’ndan kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.
  Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

  Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

  Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • * İnşaat Yapım Giderleri,
 • * Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri,
  program kapsamında desteklenebilecektir.

  Projeler İçin Başvurular Ne Zaman, Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak?

  Bakanlıkça belirlenen yatırım konuları, her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel Uygulama Rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilecektir. Bu yıl için Uygulama Rehberi’nin kısa sürede yayınlanması beklenmektedir.
  Uygulama Rehber yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.
  Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.
  Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

  Başvuruların Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

  Yayınlanmış olan tebliğde İl değerlendirme Komisyonu’nun teşkili, görevleri ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Yine tebliğ ekinde de değerlendirme esas puanlama tabloları yayınlanmıştır. Yatırımcılarımız bu tablodan projelerinin puanlamasını belli oranda kendileri de görebileceklerdir. Uygun kabul edilmesi için asgari puanlar gerekmekte olup yatırımcılar bu puanları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit ederek başvuru için yön belirleyebileceklerdir.
  Komisyon değerlendirmesi sonrasında bakanlık tarafından yapılacak bütçe tahsisi ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen başvurular (başvuru numaraları) bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak ve yayımı tarihinden sonra yatırımcılara 10 gün içinde yazılı tebligat yapılacaktır.

  Hibe Sözleşmesi İmzalanması:

  Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcılar 30 gün içinde Hibe Sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğüne sunar, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ve İl Müdürü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanır. Hibe Sözleşmesi’nin formatı önceden belirlenir ve yatırımcı tarafından incelenir. Projenin uygulama ve sonrasındaki 5 yıllık izleme süreci dâhil olmak üzere tüm yükümlülükler Hibe Sözleşmesi’nde yer almakta olup, bütün hukuki sorunlarda esas alınacak temel unsurdur.

  Satın Alma Süreci Nasıl Olacak?

  Önceki dönemlerde satın almaya ilişkin olarak yayınlanan Satın Alma Kitabı çerçevesinde ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasından sonra ihaleler yapılmaktaydı ve uygunluk görüşü sonrası yapım/alım aşamasına geçilebiliyordu. Yeni dönem itibariyle önemli bir değişiklik ise ihale ve satın alma süreci ile ilgilidir.
  İnşaat yapımına ve makine ekipman malzeme alımına yönelik olarak yapılacak satın alma prosedürü başvuru süreci içerisinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan ihaleye yönelik dokümanlar başvuru paketi içerisinde verilecektir. Dolayısıyla başvurunun incelenip değerlendirilmesi sürecinde satın alım işlemleri de incelenmiş olacak ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.
  Satın alma/ihale ile ilgili Satın alma Rehberi de Uygulama rehberi ile birlikte bakanlıkça yayınlanacaktır.

 

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Yatırım Konuları Nelerdir?(*)

 1. 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri,
     A: Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması,
    B: Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu),
    C:Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, Ağıl, Kesimhane Kanatlı Tesisleri, Muz ve/veya Sebze Yetiştirilen Örtü Altı Tesisler),
    Ç: Kültür Mantarı
    D: Yenilenebilir Enerji Tesisleri
 2. 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
 4. 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 7. 7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Ülkemizde üretilen Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
 8. 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,
  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

  (*) Başlıklar altında yer alacak yatırım konuları alt başlıkları ve kriterler yayınlanacak olan Uygulama Rehberi ile detaylı olarak belirlenecektir.
  (**) Bu başlık altında sadece Kırsal Alan’da yer alacak yatırım başvuruları kabul edilir.

   Kimler Başvurabilir?

  Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
  Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler
  Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;
  a) Çiftçilerin          : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,
  b) Gerçek Kişilerin : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,
  c) Tüzel Kişilerin : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,
  başvuru ekinde sunmaları gerekir.

  Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

  Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; üst limit 500.000-TL, alt limit 20.000TL dir. Hibeye Esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

  Yatırım Yerinin Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yatırım Yapılabilir? 
  Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.
  Yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası Veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.
  Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılacak yatırımlar için ise arsa tahsis/irtifak belgesi bunların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
  Yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ticaret Odası Veya Sanayi Odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.

  Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

  Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • *İnşaat Yapım Giderleri,
 • *Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri,
  program kapsamında desteklenebilecektir.

  Projeler İçin Başvurular Ne Zaman, Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak?

  Bakanlıkça belirlenen yatırım konuları, her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel Uygulama Rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilecektir. Bu yıl için Uygulama Rehberi’nin kısa sürede yayınlanması beklenmektedir.
  Uygulama Rehber yayımından itibaren 60 (Altmış) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.
  Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.
  Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

  Başvuruların Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

  Yayınlanmış olan tebliğde İl değerlendirme Komisyonu’nun teşkili, görevleri ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Yine tebliğ ekinde de değerlendirme esas puanlama tabloları yayınlanmıştır. Yatırımcılarımız bu tablodan projelerinin puanlamasını belli oranda kendileri de görebileceklerdir. Uygun kabul edilmesi için asgari puanlar gerekmekte olup yatırımcılar bu puanları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit ederek başvuru için yön belirleyebileceklerdir.
  Komisyon değerlendirmesi sonrasında bakanlık tarafından yapılacak bütçe tahsisi ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen başvurular (başvuru numaraları) bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak ve yayımı tarihinden sonra yatırımcılara 10 gün içinde yazılı tebligat yapılacaktır.

  Hibe Sözleşmesi İmzalanması:

  Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcılar 30 gün içinde Hibe Sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğüne sunar, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ve İl Müdürü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanır. Hibe Sözleşmesi’nin formatı önceden belirlenir ve yatırımcı tarafından incelenir. Projenin uygulama ve sonrasındaki 5 yıllık izleme süreci dâhil olmak üzere tüm yükümlülükler Hibe Sözleşmesi’nde yer almakta olup, bütün hukuki sorunlarda esas alınacak temel unsurdur.

  Satın Alma Süreci Nasıl Olacak?

  Önceki dönemlerde satın almaya ilişkin olarak yayınlanan Satın Alma Kitabı çerçevesinde ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasından sonra ihaleler yapılmaktaydı ve uygunluk görüşü sonrası yapım/alım aşamasına geçilebiliyordu. Yeni dönem itibariyle önemli bir değişiklik ise ihale ve satın alma süreci ile ilgilidir.
  İnşaat yapımına ve makine ekipman malzeme alımına yönelik olarak yapılacak satın alma prosedürü başvuru süreci içerisinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan ihaleye yönelik dokümanlar başvuru paketi içerisinde verilecektir. Dolayısıyla başvurunun incelenip değerlendirilmesi sürecinde satın alım işlemleri de incelenmiş olacak ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.
  Satın alma/ihale ile ilgili Satın alma Rehberi de Uygulama rehberi ile birlikte bakanlıkça yayınlanacaktır.
  Proje hazırlayacak olan yatırımcılar, yukarıda açıklamaları verilen söz konusu Tebliğlerde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan; uygulama rehberi, başvuru formları bilgilendirici ve gerekli dokümanları, erişime açık hale getirildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı internet adresinden (https://www.tarimorman.gov.tr) temin edebileceklerdir.”

 

>>>> Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ için tıklayınız…..

>>>> Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ için tıklayınız…..

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.