• MODA YAPI

logo

15 Temmuz 2021

Hemşehrimiz Prof.Dr.Nuri Köstüklü’den yeni kitap

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Nuri Köstüklü’nün yeni bir kitabı daha yayımlandı.

Hemşehrimiz Köstüklü’nün son yirmi beş yılda yaptığı çalışmaların derlendiği Yakın Dönem Osmanlı Tarihi Araştırmaları isimli kitabı Çizgi Kitabevi tarafından yayımlandı.

Yakın dönem, her ne kadar Osmanlı’nın Batı karşısında güçsüzlüğünü fark edip, kendini yenileme ve toparlama faaliyetlerine giriştiği bir süreç olsa da, bu dönem aslında Osmanlı tarihi için bir çözülüş ve dağılışın hikâyesidir. Tabii ki böyle bir sürece gelinmiş olmaklığın çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin belki en başında; Batı’nın, 18.yy. başlarından itibaren skolastik felsefeden klasik felsefeye, bir başka ifade ile bilimsel düşünceye doğru bir dönüşüm süreci yaşarken, maalesef Osmanlı’nın bu gelişmelerin uzağında kalmış olması geliyordu. Osmanlı Devleti son yüzyılında, bir taraftan kendini yenileme gayreti içinde bulunurken, bir taraftan da sanayi inkılabının bir sonucu olarak ivme kazanan sömürgeci emellere karşı savunma tedbirleri alıyordu. Bu dönemde, bazı yenilik ve değişim hareketleri dikkat çekerken, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için en önemli kırılma noktaları olmuştur.

Prof. Dr. Nuri Köstüklü’nün son 25 yılda çoğu yurt dışı olmak üzere uluslararası ve ulusal kongrelerde sunduğu, kimi ulaşılması zor olan kongre kitapları ve diğer süreli yayınlarda yayınlanmış bildiri ve makalelerini içeren bu araştırmada; yakın dönem Osmanlı tarihinin özellikle 2. Mahmud döneminden 2. Abdülhamid dönemine kadar bazı önemli gelişmeleri ile Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşının henüz literatüre yansımamış problemleri ele alınmıştır.  Öte yandan, “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”, “Ahz-ı asker Kalem Riyaseti Şifre-i Mevrude Defterleri”, “Efrad Künye Defterleri” vb. o dönemin şimdiye kadar bilinmeyen bazı kaynakları da ilk kez bu araştırmada tanıtılmış bulunmaktadır.

Uluslararası yayınevi Çizgi Kitabevi (www.cizgikitabevi.com) tarafından yayımlanan; Giriş’te Yakınçağ Osmanlı Tarihinin karakteristik özelliğinin analiz edildiği, Yalvaç Tarihi ile ilgili araştırmaların da bulunduğu 424 sayfalık kapsamlı kitapta, tamamen arşiv belgelerine dayalı şu çalışmalar yer almaktadır:

I. BÖLÜM:

 1. MAHMUD DÖNEMİNDEN BALKAN SAVAŞLARINA KADAR OLAN GELİŞMELER
 • Osmanlı – Türk Aile Kurumu Araştırmalarında Tereke Defterlerinin Yeri ve Önemi (19.Yy. Örnekleri Çerçevesinde)
 • 1821 Yunan İsyanı ve Sultan II. Mahmud’un Bilinmeyen Bir Fermanı
 • Mahmud Dönemi Seyahat Tezkeresi Uygulamasına Dair Bazı Tespitler
 • Hamid Sancağındaki  Mirî Mukâtaalar Hakkında Sultan II. Mahmud’un  Bazı  Fermanları
 • 93 Harbi Sırasında Sultan II. Abdülhamid’in Valilere  Gönderdiği Bir Emri: Gayr-i Müslimlere, Özellikle Ermenilere Yönelik Bazı Mesajlar
 • Yy. Sonlarında Batılıların Arap Dünyasında Osmanlı ve Türklük Aleyhtarı Tahriklerine Bir Örnek: Genç Suriyeliler Cemiyeti ve Bir Rapor
 • Cumhuriyet`ten Önce Osmanlılarda “Demokrasi” ve “Laiklik” Kavramlarının Tekâmülü
 • Yalvaç Ailesinde Milli Vakar Veya Bir Osmanlı-Türk Kadını Örneği: Azime Gelin

 

II. BÖLÜM:

BALKAN SAVAŞLARI DÖNEMİ

 • Balkan Savaşı Arefesinde Arnavutluk’un Siyasî ve Sosyal Durumuna Dair Bazı Tespitler
 • Türk Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşı  Sırasında   Bulgarlar’ın Edirne Vilayetinde Yaptıkları  Mezalim  ve Yerli Rum Halkın Tepkisi
 • Balkan Savaşı Öncesinde İşkodra Ve Kosova Vilayetlerinin Durumuna Dair Çetine Sefiri Alfred Rüstem Bey’in Bir Raporu
 • Balkan Savaşı Arefesinde Rumeli’nin Durumuna Dair Bir Osmanlı İstihbarat Görevlisinin Raporu Ve Düşündürdükleri
 • Balkan Savaşlarından Milli Mücadele’ye Mevlevihaneler
 • Balkan Harbi Sırasında KıbrısTürklerine Yapılan Baskılar Ve Kıbrıs (Lefkoşe) Mevlevîhanesi’nin Faâliyetleri
 • Osmanlı’nın Çöküş Sürecinde Batı Trakya’da Teşekkül Eden Türk Hükümetleri (1878-1923)

 

III. BÖLÜM:

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ

 • Birinci Dünya Savaşı Asker Zayiatının Tespitinde Henüz Bilinmeyen Önemli Bir Kaynak: “Ahz-ı asker Kalem Riyasetleri  Şifre-i Mevrude Defterleri”
 • Birinci Dünya Savaşı Sosyal Tarihinin Yeterince Bilinmeyen Önemli Bir Kaynağı:  “Vefâyâta Mahsus Vukûat Defterleri”
 • Bodrum Vefâyâta  Mahsus  Vukuat  Defterleri
 • Dünya Savaşında Rusya’nın Ukrayna ve Diğer Bölgelerindeki Türk Savaş Esirlerine Dair Bazı Tespitler
 • Tarihte Türk-Leh İlişkileri Çerçevesinde Galiçya’da Şehit Olan Türkler ve Şehitlikler Üzerine Bazı Tespitler
 • Osmanlı Devleti’nin Polonya Asıllı Esirlere Yaklaşımı Ve Türkiye’de Ölen Polonyalı Savaş Esirleri (1915- 1918)
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Gönüllü Mevlevî Taburu Niçin ve Nasıl Teşekkül Etti?
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Gönüllü Mevlevî Taburu ve Erzincan Mevlevîhanesi
 • Birinci Dünya  Savaşı’nda Sina-Filistin Cephesi Ve  Gönüllü Mevlevî Alayı
 • Çanakkale’de Şehit Olan Ilgınlılar
 • Çanakkale’de Şehit Olan Bodrumlular
 • Çanakkale ve Diğer Cephelerde Şehit Olan Karapınarlılar
 • Çanakkale Şehidi Yetimi Yalvaçlı Mehmet Faik Özsoy Ve Hatıraları
 • Çanakkale Zaferi Nasıl Anlaşılmalı, Nasıl Anlatılmalı? : Metodolojik Bazı Tespitler
 • Birinci Dünya Savaşında 12.Osmanlı Otomobil Kolu’na Ait “Efrad Künye Defteri”

Hemşehrimiz Prof.Dr. Nuri Köstüklü’yü kutluyor, daha nice yayınlara diyerek başarılarının devamını diliyoruz.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.