logo

Belediye Meclisi’nin Ocak toplantısında gündem yoğundu

Yalvaç Belediyesi’nin Ocak ayı toplantısı, yılın ilk toplantısı olması nedeniyle kalabalık bir gündemle gerçekleştirildi.

Yalvaç Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ilk gündem maddesinde, Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Aralık ayı toplantı tutanakları ve kararlarının okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Denetim Komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda, 2024 yılı Denetim Komisyonuna Fahrettin KEKLİKOĞLU, Yavuz Saim ÖZTAŞ ve Fatime YÜKSEL KULAK seçildi.

Üçüncü maddede, Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10×10= adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına 2024 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının dördüncü maddesinde, Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi ile 39. maddenin b) fıkrasındaki gösterge rakamına 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K-Cetveli IV.Diğer Ödemeler başlığı altında yer alan 11.fıkrasında belirtilen 2280 gösterge rakamının ilave edilmesi sonucu, 2024 yılında belirlenen/belirlenecek Memur maaş gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarlar gereğince; Meclis başkan ve üyelerine 2024 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’üne isabet eden tam oran üzerinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Beşinci maddede, Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun % 20’si oranında 2024 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 26×5.29= 137.54 adam/ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Altıncı maddede, belediyede çalışan Sözleşmeli Personelin 2024 yıl ücret tespiti konusu değerlendirildi. Gündem üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” Hükmü gereğince 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen, Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısı(Mühendis), Kısmi Zamanlı Mimar ve Kısmi Zamanlı Avukatın net ücretlerinin;  Tam Zamanlı Şehir Plancısı (Mühendis) 17.003, 00-TL/Ay, Kısmi Zamanlı Avukat 10.900,00-TL/ Ay, Kısmi Zamanlı Mimar 5.670,00-TL/Ay, ücrete kadar Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılmalarına ve yılı içinde Devlet Memurlarına gelen zamlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ekindeki ek ödeme oranlarından faydalandırılmalarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesinde, Belediye Meclisi’nin 2024 yılı için bir aylık tatil zamanının belirlenmesi hususu görüşüldü ve 2024 yılı içinde Belediye Meclisinin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretleri görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetveli kısmında yer alan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücret bölümünün ilgili paragrafla izah edildiği şekli ile Belediyemizin dahil olduğu (10. 001’den 50.000’e kadar olanlar) grup için öngörülen en üst limitten Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) maktuen en fazla 1.426,00- TL brüt mesai ücreti ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının dokuzuncu gündem maddesinde, 2024 yılında Festival yapılması konusunun görüşüldü. 2024 yılı Temmuz ya da Ağustos ayında “Pisidia Antiokheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’ yapılmasına ve yapılacak festival etkinliği için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Onuncu maddede, Tapu Müdürlüğünde yapılacak belediyeyi ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

On birinci maddede, ilçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” birbiriyle değiştirilmesi için imar planı tadilatı onanması görüşüldü. Görüşmelerde, imar planı tadilatı onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

On ikinci maddede, 08.01.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “İlçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” birbiriyle kısmen değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı NİP: 321040290 numaralı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı UİP:321040289 Plan değişikliğine” ilişkin 08.01.2024 tarihli İmar Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekli ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

SU SAYAÇLARI DEĞİŞECEK

Gündemin on üçüncü maddesinde, 23.11. 2023 tarihli ve 32378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereği 10 yıldan fazla İçme suyu aboneliklerinin su sayaçlarının değiştirilmesi konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 23.11. 2023 tarihli ve 32378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik, Su ve Gaz sayaçları Muayene Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına, 10 (on) yılı aşan içme suyu sayaçların ( Gerektiğinde özel şirketlerden hizmet alınarak) abone bazlı olarak tespitinin yapılarak yenisi ile değiştirtilmesi, bu konu ile ilgili gerekli iş ve işlemlere başlanması, 2024 Şubat ayı sonuna kadar mevcut aktif/pasif abone bilgilerinin excel ortamında hazırlanarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MİLLİ EĞİTİME ALTI AY DAHA SÜRE

On dördüncü maddede, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli ve E.1307 9164-756.01-93352778 sayılı yazısında hizmet binalarındaki deprem güçlendirme çalışması nedeniyle kurumumuzca tahsisi yapılan yerin tahsis süresinin uzatılması talebi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının “Deprem Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle” 3 (üç) ay süre ile 03.10.2023 tarihli ve 83 nolu Meclis kararı ile 04.10.2023 tarihinden itibaren tahsis süresi uzatılmış olup, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.01.2024 tarihli ve 9335 2778 sayılı yazısında Pazar Yukarı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı No:19’da bulunan Belediye Hizmet Binası Kat:3 İç Kapı No:301’deki yerin tahsis süresinin uzatılması talebi üzerine 04.01.2024 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek şartıyla uzatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On beşinci madde, mülkiyeti belediyeye ait Kızılca Mahalle fırını üstündeki “Sosyal Tesis Alanının” İlçe Müftülüğüne tahsisi konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Kızılca Mahallesi 177 ada 12 parselde bulunan Yalvaç Belediyesine ait Mahalle Fırını üzerindeki sosyal tesisin “Kuran Kursu” olarak kullanılması amacıyla 5393/18-e maddesi ve 5393/75-d bendi gereğince yakıt, elektrik, içme suyu, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerinin Yalvaç İlçe Müftülüğü tarafından karşılanması şartı ile meclis karar tarihinden itibaren on yıl süre ile Yalvaç İlçe Müftülüğüne bedelsiz tahsisi mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

SÜMERBANK’IN MAKİNELERE HURDAYA SATILACAK

On altıncı maddede, 05.04.2012 tarih ve 2012/48 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 4046 sayılı kanunun 2/1 maddesine istinaden Kurumumuza devredilen “Sümer Halı Fabrikası” makine, teçhizat, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKEK)’ ne satışının veya devrinin yapılması konusu görüşüldü. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu makine, teçhizat, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerden oluşan ekli listelerde bulunan tüm malzemelerin ekonomik ömrünü tamamladığı ve ayrıca kullanılabilir hiçbir evsafının olmadığı bundan dolayı Belediyenin ihtiyaçları dışındaki tüm malzemelerin hurdaya ayrılmasında; Hurda Satışlarının piyasa koşullarına göre ihale ile yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, 21.12.2023 tarihinde rapor düzenlenerek kurumumuza gönderildiğinden, 05.04.2012 tarih ve 2012/48 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 4046 sayılı kanunun 2/1 maddesine istinaden Kurumumuza devredilen makine, teçhizat, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne satışı için encümene yetki verilmesine veya devrinin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

On yedinci maddede, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (ESSOM)’ne bağlı “Otopark İşletme Şubesinin” kapatılması hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (ESSOM)’ne bağlı “Otopark İşletme Şubesinin” 3 yıldır devam ettirilen faaliyetinden beklenen verimin alınamamış olması sebebiyle Yalvaç Ticaret Sicil Müdürlüğünce şube kapanışının yapılması ve kapanışının ilan edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

ALTYAPI İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ İÇİN PROJE HİZMETİ ALINACAK

Toplantının on sekizinci maddesinde, Suya Erişimin ve Sürdürülebilir Su Yönetiminin Desteklenmesi projesini sunmak ve projenin yazdırılması için danışmalık hizmeti alınması ve başarılı olması durumunda Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne sunulması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Interreg Next Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı kapsamında Suya Erişimin ve Sürdürülebilir Su Yönetiminin Desteklenmesi projesini sunmak için projenin yazdırılması için danışmalık hizmeti alınması ve başarılı olması durumunda Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne sunması için Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantının son gündem maddesinde, 2024 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 6 Şubat 2024 Salı günü saat 17:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.