• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

03 Eylül 2018

BAKA, 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’nı açıkladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2018 yılı Fizibilite Destek Programı’nı ilan etti. Sadece kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabileceği programın detaylarıyla ilgili olarak BAKA’dan açıklama yapıldı.

BAKA’dan yapılan açıklama şöyle:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti. Toplam bütçesi 1.500.000 TL olan program yıl sonuna kadar açık olacak ve başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Fizibilite Destek Programının öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgesel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 2: Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 3: Burdur süt sektöründe katma değerin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında her bir öncelik için belirlenmiş bütçe tutarı 500.000 TL’dir.

Her bir fizibilite teklifi için:

Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL

Azami Destek Tutarı: 150.000 TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %100

Asgari Proje Süresi: 3 Ay

Azami Proje Süresi: 12 Ay’dır.

Fizibilite tekliflerinde eş finansman sunulması zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı öngören fizibilite teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu destek programına, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Burdur, Isparta) kayıtlı olan veya merkezleri ya da yasal şubeleri veya temsilcilikleri bu bölgede bulunan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir.

* Kamu kurum ve kuruluşları,

* Yerel yönetimler,

* Üniversiteler,

* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

* Birlikler ve kooperatifler*,

* Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS),

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

(* Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

Başvuru Süreci

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 14/12/2018 Saat: 23:50

Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih: 21/12/2018 Saat:17:00

Projenin Uygunluğu

 1. a) Projenin Süresi

Proje süresi asgari 3 ay, azami 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 1. b) Projenin Uygulanacağı Yer

Proje faaliyetleri, Ajansın faaliyet gösterdiği TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Burdur, Isparta) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 1. c) Proje Konuları

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir.

Aşağıda sıralanan örnek proje konuları, bu destek programı kapsamında başvurulabilecek proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. Programın genel amaç ve öncelikleriyle uyumlu olup aşağıda belirtilmeyen konular için de başvuru yapılabilir.

Fizibilite Raporunun Uygunluğu

Fizibilite desteğinden yararlanan projeler için proje sonunda hazırlanacak fizibilitenin şablonu olarak fizibilitesi hazırlanacak işin maliyetine göre Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif Formuna uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır. Bakanlık gerek görmesi halinde farklı formatlar belirleyebilir. Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, ajansın uygun görmesi halinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

Ajans, raporun şekil, içerik ve kalite bakımından uygunluğunu kontrol eder. Uygunluk kontrolü kapsamında sunulan fizibilitenin şeklen Ajans tarafından talep edilen formata uygunluğu kontrol edilir. Hazırlanma süreci, içerik ve kalite bakımından ise aşağıda belirtilen hususlar üzerinden değerlendirme yapılır.

 • Fizibilite raporu, teklif aşamasında yer alan amaçlarla örtüşmekte midir?
 • Fizibilite çalışmasında yeterli nitelikte personel görev almış mıdır?
 • Fizibilite raporu formatında yer alan başlıklardan projenin niteliğine göre gerekli görülenler için yeterli araştırma ve inceleme yapılmış mıdır?
 • Fizibilite raporlarında yer alması beklenen genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanılmış mıdır?
 • Fizibilite çalışmasında kullanılan veriler ve veri kaynakları güvenilir midir?
 • Yapılan çalışma daha önce başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış bir çalışmanın tekrarı mıdır?
 • Yapılan çalışmalar etik dışı (sahtecilik, intihal, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık, uydurmacılık ve benzeri) unsurları içermekte midir?
 • Ajans tarafından içeriğe ilişkin belirtilen diğer hususlar yerine getirilmiş midir?

Ajans fizibilite desteği sonucunda hazırlanan fizibilite raporunun uygunluğunun değerlendirilmesinde teknik olarak ihtiyaç duyması durumunda meslek kuruluşları başta olmak üzere konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan destek alabilir.

UYARI

Başvurular için program kapanış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Programda başvurular alındıkça teklifler değerlendirilir ve sonuçlar Ajans internet sitesinde ilan edilir. Bütçesi tükenen öncelik başvuruya kapatılır. Program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.